Podmínky pro uživatele internetových stránek

Vítejte na internetových stránkách firmy BIOMIN! Tyto podmínky se vztahují k užívání těchto internetových stránek, včetně získání služeb prostřednictvím těchto stránek. Před užíváním těchto internetových stránek si přečtěte tyto podmínky. Využíváte-li tyto internetové stránky, souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud podmínky neakceptujete, nesmíte tyto stránky využívat.

V těchto podmínkách výrazy „my“, „nám“, „naše“ apod. znamenají:

BIOMIN Holding GmbH
Erber Campus 1
3131 Getzersdorf
Austria

Změny podmínek

Vyhrazujeme si právo měnit tyto podmínky dle potřeby. Změny vstoupí v platnost ihned po oznámení na těchto internetových stránkách. Vaše další užívání těchto stránek po takovém oznámení bude představovat váš souhlas se změněnými podmínkami.

Členství

Pro přístup k některým informacím na těchto stránkách může být vyžadováno členství. Abyste se mohli stát členem, musíte se zaregistrovat a dodržovat tyto podmínky společně s dalšími specifickými pravidly členství, která jsou pravidelně zveřejňována na těchto stránkách.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv zastavit poskytování členských služeb a/nebo ukončit vaše členství. Zajistěte si aktualizaci svých registračních údajů v případě jejich změny. Pokud tak neučiníte, může se stát, že nebudete moci využívat členské služby.

Musíte zajistit bezpečnost vašich přihlašovacích údajů pro přístup ke členským službám, zejména hesla, s nikým je nesdílet a zabezpečit, aby nikdo jiný neměl přístup ke členským službám pod vaším přihlašovacím účtem.

Informace

Veškeré informace na těchto stránkách jsou poskytovány v dobré víře. Souhlasíte s tím, že informace jsou obecné a nelze je brát jako doporučení. Získáváme tyto informace jak z našich vlastních, tak i z dalších zdrojů a můžeme a nemusíme je pravidelně a dle potřeby aktualizovat. Z tohoto důvodu neposkytujeme žádnou záruku a ujištění, že informace jsou aktuální, spolehlivé, přesné a kompletní. Vzhledem k tomu, že nemáme kontrolu nad internetem, nemůžeme rovněž zaručit rychlý, bezporuchový a bezpečný přístup na naše stránky.

Před využitím jakýchkoli informací, které najdete na těchto stránkách, byste si měli ověřit, že pocházejí z relevantních zdrojů a informovat se o nich u našich kvalifikovaných odborníků.

PROHLÁŠENÍ

NENESEME ŽÁDNOU ODPOVDNOST ZA PŘÍPADNÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY, KTERÉ VZNIKNOU PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO V SOUVISLOSTI S UŽÍVÁNÍM TĚCHTO NEBO ODKAZOVANÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNEK, BEZ OHLEDU NA JEJICH PŘÍČINU (A TO ANI Z NEDBALOSTI). ROVNĚŽ NENESEME ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S VYUŽITÍM NEBO SPOLEHNUTÍM SE NAINFORMACE OBSAŽENÉ NEBO PŘÍSTUPNÉ PŘES TYTO STRÁNKY.

NA ZÁRUKY A PODMÍNKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE VZTAHUJÍ VŠECHNY PŘÍPUSTNÉ VÝJIMKY A OMEZENÍ. V PŘÍPADECH TĚMITO VÝJIMKAMI A OMEZENÍMI NEPOKRYTÝCH, JE NAŠE ODPOVĚDNOST OMEZENA VÝLUČNĚ NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ A ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEJSME ODPOVĚDNI ZA UŠLÝ ZISK ANI JINÉ FORMY BUDOUCÍCH ZTRÁT A ŠKOD.

Zvláštní upozornění

Musíte zajistit, že váš přístup k těmto internetovým stránkám a využití jakýchkoli informací nebude nezákonné nebo zakázané platnými zákony.

Musíte si zajistit vlastní zabezpečení proti riziku virů a dalšího škodlivého kódu nebo jiných forem ohrožení při přístupu na tyto internetové stránky. V opačném případě by mohlo dojít k poškození vašeho vlastního počítačového systému.

Pro vyloučení pochybností: Nejsme odpovědni za jakékoli narušení nebo poškození vašeho počítačového systému, které by vzniklo v souvislosti s vaším využíváním těchto nebo odkazovaných internetových stránek.

NEPOSKYTUJEME ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE SLUŽBY POSKYTOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY.

Berete na vědomí, že přes veškerá adekvátní opatření z naší strany existuje riziko neoprávněného přístupu nebo modifikací vašich přenášených dat nebo informací obsažených v systému vašeho počítače nebo na těchto internetových stránkách. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné ztráty, které mohou vzniknout následkem takové činnosti.

Vaše příspěvky

Pravidelně budeme vám a ostatním uživatelům dávat příležitost zapojit se s námi do dialogu nebo do dialogu navzájem mezi vámi a dále vám bude umožněno předkládat náměty a připomínky k těmto stránkám („vaše příspěvky“). Následující pravidla platí pro tyto příspěvky a musí být striktně dodržována (při dodržení platných zákonů):

 • Vaše příspěvky si můžeme ponechat a dáváte nám neodvolatelné a trvalé bezplatné právo na jejich použití podle našeho vlastního uvážení. Zároveň se stanou předmětem ochrany osobních údajů.
 • NEBUDEME ODPOVĚDNÍ ZA OBSAH NEBO ZÁKONNOST VAŠICH NEBO JINÝCH PŘÍSPĚVKŮ. BUDEME PLNĚ DODRŽOVAT ZÁKONNÉ POŽADAVKY PRO PŘÍSTUP K VAŠIM PŘÍSPĚVKŮM A OSOBNÍM ÚDAJŮM OD K TOMU OPRÁVNĚNÝCH ORGÁNŮ.
 • Nesmíte inzerovat, přenášet, obchodovat, posílat, vystavovat ani jinak zpřístupňovat pornografii, obscénní materiály nebo diskriminační materiály (např. materiály, které diskriminují národnost, rasu, náboženství, etnický původ, pohlaví apod.).
 • Nesmíte přenášet nebo posílat urážlivé, obtěžující, hanlivé nebo vyhrožující texty nebo jiné materiály.
 • Nesmíte vytvářet nebo zkreslovat záhlaví zpráv, ať už celé nebo jeho část, k zamaskování původce vašich příspěvků.
 • Nesmíte bez platného povolení získat přístup nebo se pokusit o jeho získání, k počítačům, účtům, sítím nebo stránkám, které patří nám nebo jiné osobě, nebo se snažit překonat bezpečnostní opatření našich nebo jiných systémů (např. útoky známé jako „hacking“, „cracking“ apod.).
 • Nesmíte vytvářet ani šířit internetové viry, červy, trojské koně, hromadné nevyžádané e-maily nebo provádět DoS útoky nebo jiné činnosti, které narušují užívání nebo jsou v rozporu s možností ostatních uživatelů efektivně využívat tyto stránky.
 • Nesmíte posílat nevyžádané e-maily dalším uživatelům těchto stránek ani komukoli jinému prostřednictvím těchto stránek nebo přímo či nepřímo propagovat Vaše služby nebo výrobky.
 • Nesmíte vykonávat činnosti, legální či nelegální, které by podle našeho názoru mohly poškozovat ostatní uživatele těchto stránek, naše podnikání, pověst, dobré jméno firmy a vztahy se zákazníky.

Ochrana autorských práv

Autorská práva na těchto internetových stránkách a všech jejich částech (vizuálních, zvukových nebo kódovaných jiným způsobem) jsou v našem vlastnictví. Není-li to výslovně povoleno zákonem nebo námi, nesmíte v žádné formě a žádnými prostředky:

 • upravovat, kopírovat, ukládat, šířit, zobrazovat, provádět, publikovat nebo vytvářet odvozená díla z žádné části těchto internetových stránek, pokud není výslovně uvedeno jinak; nebo
 • komercializovat jakékoli informace, produkty nebo služby získané z jakékoli části těchto internetových stránek.

Ochranné známky

Pokud používáte některou z našich ochranných známek ve vztahu k našim činnostem, produktům nebo službám, je nutné zahrnout prohlášení, že tato ochranná známka patří nám. Nesmíte použít žádnou z našich ochranných známek:

 • jako celou nebo jako část vašich ochranných známek;
 • v souvislosti s činnostmi, produkty a službami, které nejsou naše;
 • způsobem, který, může být matoucí, zavádějící nebo klamavý;
 • způsobem, který znevažuje nás nebo naše informace, produkty a služby (včetně těchto internetových stránek).

Všechny ostatní ochranné známky, názvy produktů a společností a loga, která se objevují na stránkách www.biomin.net, jsou majetkem příslušných vlastníků.

Omezené použití

Pokud se nedohodneme písemně jinak, poskytujeme vám přístup na tyto internetové stránky jen pro osobní využití. Máte právo tisknout či kopírovat jakékoli informace z těchto stránek pro svou osobní potřebu, není-li takový tisk výslovně zakázán. Bez omezení výše uvedeného nesmíte bez našeho písemného souhlasu prodávat informace získané z těchto internetových stránek.

Odkazování

Tyto internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky („odkazované internetové stránky“). Tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro pohodlí uživatele a mohou být zastaralé nebo neaktualizované.

Nepřebíráme odpovědnost za obsah nebo nakládání s osobními údaji na odkazovaných internetových stránkách.

Naše odkazy na odkazované internetové stránky by neměly být vkládány jako naše schválení nebo doporučení vlastníků nebo provozovatelů těchto stránek nebo informací, obrázků, materiálů, produktů nebo služeb uvedených nebo obsažených na těchto odkazovaných internetových stránkách, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Nesmíte odkazovat na tyto stránky bez našeho souhlasu. V každém případě, jakékoli materiály, které jsou uvedeny na našich stránkách, by měly být otevřené v samostatném okně, aby se mohl jasně identifikovat zdroj informací. Nejsme odpovědni za to, že tyto odkazy zůstávají aktivní a je třeba mít na paměti, že tyto odkazy mohou být ovlivněny reorganizací těchto stránek, které si vyhrazujeme právo měnit bez předchozího upozornění.

Jak nakládáme s e-maily

Budeme zachovávat obsah všech e-mailových zpráv, které nám zašlete, pokud tuto potřebu právně odůvodníme. Můžeme sledovat obsah vašich e-mailových zpráv, které nám zašlete, pro účely řešení problémů a údržby, nebo pokud máme jakékoli podezření na zneužití e-mailu.

Bezpečnost informací

Bohužel není možné absolutně zaručit bezpečnost přenosu dat přes internet. Přestože se snažíme takové informace chránit, nezaručujeme a nemůžeme zajistit bezpečnost informací, které nám posíláte. Proto jsou veškeré informace, které nám posíláte, přenášeny na vaše vlastní riziko. Nicméně jakmile obdržíme vaše informace, učiníme adekvátní kroky k zajištění bezpečnosti takových informací.

Ukončení přístupu

Vyhrazujeme si právo ukončit přístup na tyto internetové stránky kdykoliv bez předchozího upozornění. Na stránkách se pak bude místo obsahu zobrazovat prohlášení o ukončení přístupu.

Připomínky/Stížnosti

Jakékoli připomínky či stížnosti, které se týkají těchto podmínek nebo jejich údajného porušení, zasílejte na office(at)biomin.net.

Pravidla registrace

Údaje, které nám poskytujete při své registraci, musí být vaše vlastní, správné a pravdivé. Vydávání se za někoho jiného je velmi vážným porušením podmínek a pravidel, které se vztahují na užívání těchto internetových stránek.

Hlavním důvodem, proč shromažďujeme registrační údaje, je přizpůsobit služby, které Vám poskytujeme prostřednictvím těchto stránek nebo prostřednictvím přímého kontaktu na základě informací, které nám poskytnete. Poskytnutím vašich registračních údajů souhlasíte s tím, že vám budeme pravidelně poskytovat takové služby a prezentovat naše produkty a služby, o kterých uznáme, že by vás mohly zajímat.

Shromažďování a uchovávání vašich osobních údajů považujeme za velmi důvěrné a přísně dodržujeme naše zásady ochrany osobních údajů a zákon o ochraně osobních údajů.

Pokud máte jakékoli obavy nebo otázky, kontaktujte nás prosím na office(at)biomin.net.

Ochrana osobních údajů

Tuto politiku je třeba číst v souvislosti s podmínkami použití internetových stránek a podmínkami registrace/členství, které se vztahují k těmto stránkám.

Jsme oprávněni shromažďovat a uchovávat kontaktní informace návštěvníků našich internetových stránek (jako jejich e-mailové adresy, URLs, IP adresy a typ prohlížeče). Tyto informace mohou být použity:

 • k zasílání novinek a informací o naší činnosti a obecných propagačních materiálů, o kterých si myslíme, že by Vás mohly zajímat;
 • k personalizaci materiálů, které můžete vidět při návštěvě stránek a které Vám můžeme posílat;
 • ke sledování, kdo má přístup na tyto internetové stránky nebo používá služby nabízené na těchto stránkách; a
 • k vytvoření profilu uživatelů, kteří navštěvují tyto internetové stránky.

Pokud si nepřejete, aby vaše osobní údaje byly použity tímto způsobem nebo pro jiné zvláštní účely, můžete nám napsat na office(at)biomin.net.

Nebudeme prodávat ani jinak poskytovat vaše osobní údaje třetím stranám, ani jinak používat vaše osobní údaje, a to pro žádné jiné účely, které nejsou spojené s užíváním těchto internetových stránek.

Pokud nás požádáte, abychom určitým způsobem nebo vůbec nepoužívali vaše osobní údaje, uděláme veškerá přijatelná opatření, abychom vašemu požadavku vyhověli. Přesto ale můžeme stále používat nebo zveřejňovat tyto informace, pokud:

 • vás opakovaně informujeme o zamýšleném použití nebo zveřejnění a vy nezamítnete takové použití nebo zveřejnění;
 • jde o použití nebo zveřejnění na základě žádosti orgánů činných v trestním řízení; nebo
 • máme ze zákona povinnost zveřejňovat tyto informace.

Uchováme obsah e-mailů nebo jiných materiálů, které nám zašlete, pokud uznáme, že pro takové jednání máme právní důvod.

Materiály, které nám zasíláte, mohou být z naší strany sledovány z důvodu řešení problémů nebo údržby nebo pokud máme podezření na jakékoli zneužití e-mailu.

Veškeré osobní údaje, které shromažďujeme a uchováváme, považujeme za důvěrné na stejné úrovni, kterou používáme pro naše vlastní důvěrné informace. Nicméně vás žádáme o pochopení, že nemůžeme zaručit bezpečnost přenosu dat a že naše systémy nemusí být zcela odolné proti útokům hackerů a jiné neoprávněné či škodlivé činnosti.

Máte právo přístupu ke všem vašim osobním údajům, které jste nám v minulosti zaslali prostřednictvím těchto internetových stránek. Máte právo upravovat nebo mazat tyto informace, nejsme-li ze zákona povinni tyto informace uchovávat.

Pokud použijete odkaz z našich stránek na jiné internetové stránky, mějte na vědomí, že ochrana osobních údajů na těchto jiných stránkách se může lišit od naší politiky. Nejsme odpovědni za pravidla ochrany osobních údajů na jiných stránkách a jejich dodržování.

Pokud máte připomínky nebo dotaz k naší politice ochrany osobních údajů nebo pokud máte dotaz týkající se vašich osobních údajů, které mohou být v našem vlastnictví, kontaktujte nás na office(at)biomin.net

Politika ochrany osobních údajů může být kdykoliv změněna bez předchozího upozornění. Veškeré významné změny budou vždy vyvěšeny na těchto stránkách.