அறிவு மையம்மொழி

வகை


உயிரினங்கள்


தலைப்புகள்644 உள்ளீடுகள் இல்லை!

3 contaminants to watch for in sow milk

Aflatoxins are naturally-occurring mycotoxins produced by the fungi species Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus, which are a major concern to the dairy and pig industries.