Sąlygos

Šios sąlygos taikomos šios svetainės naudojimui bei paslaugų per šią svetainę įsigijimui. Naudodami šią svetainę šiems ar kitiems tikslams, jūs sutinkate laikytis šių sąlygų. Jei jūs nesutinkate su šiomis sąlygomis, negalite naudoti svetainės. Šias sąlygas turite perskaityti kartu su visomis kitomis galiojančiomis sąlygomis, reglamentuojančiomis šios svetainės naudojimą.

Šiose sąlygose sąvoka „mes“, „mus“ ir „mūsų“ reiškia:

BIOMIN Holding GmbH
Erber Campus 1
3131 Getzersdorf
Austria

Sąlygų pakeitimai

Mes pasiliekame teisę reguliariai keisti šias sąlygas. Pataisos įsigalioja, kai tik svetainėje pasirodo pranešimas apie pakeitimus. Jei perskaitę tokį pranešimą toliau naudojate svetainę, tai reiškia, kad jūs sutinkate laikytis sąlygų su visais pakeitimais.

Narystė

Kad galėtumėte gauti prieigą prie kai kurios svetainės informacijos, turite tapti nariu. Kad taptumėte ir būtumėte narys, turite užsiregistruoti ir laikytis šių sąlygų, taip pat kitų specialių narystės taisyklių, kurios reguliariai skelbiamos svetainėje.

Mes pasiliekame teisę bet kada nutraukti papildomų narystės paslaugų teikimą ir (arba) nutraukti jūsų narystę. Jūs turite įsitikinti, kad atnaujinote savo registracijos informaciją, jei ji keitėsi, priešingu atveju, jūs negalėsite naudotis narystės paslaugomis.

Privalote užtikrinti, kad bet kokie slaptažodžiai, kuriuos naudojate prieigai prie narystės paslaugų, yra saugūs ir kad jūs neleidžiate niekam kitam gauti narystės paslaugų, pasinaudojant jūsų naryste.

Informacija

Visa svetainėje pateikta informacija yra pateikiama sąžiningai. Jūs sutinkate, kad informacija yra bendrojo pobūdžio, o ne rekomendacinė. Mes gauname jūsų informaciją iš savo vidinių bei kitų šaltinių ir galime reguliariai atnaujinti ją arba jos neatnaujinti, kai manome, kad to reikia. Todėl mes negalime suteikti ir nesuteikiame jokių garantijų ar užtikrinimų, kad bet kuri informacija yra aktuali, patikima, tiksli arba išsami. Kadangi mes negalime kontroliuoti interneto, mes negalime garantuoti, kad jūsų prieiga bus savalaikė, nenutrūkstama ar saugi.

Prieš pradėdami pasitikėti šioje svetainėje randama informacija, jūs turite patys teikti užklausas ir stengtis gauti rekomendacijas iš atitinkamų kvalifikuotų asmenų.

ATSAKOMYBĘ NAIKINANTI SĄLYGA

MES NEPRISIIMAME ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKĮ PRARADIMĄ, KAIP NORS SUKELTĄ ŽALĄ (TAIP PAT IR DĖL APLAIDUMO), KURIĄ JŪS TIESIOGIAI ARBA NETIESIOGIAI GALITE PATIRTI NAUDODAMI ŠIĄ AR KITĄ SUSIJUSIĄ SVETAINĘ, TAIP PAT NEPRISIIMAME ATSAKOMYBĖS UŽ TOKIUS NUOSTOLIUS, KURIE ATSIRANDA JUMS NAUDOJANTIS AR PASIKLIAUJANT INFORMACIJA, KURI YRA PATEIKTA SVETAINĖJE ARBA RANDAMA PER SVETAINĘ.

TIEK, KIEK LEIDŽIA ĮSTATYMAI, BET KOKIA SĄLYGA AR GARANTIJA, KURI KITU ATVEJU GALĖTŲ BŪTI ĮTRAUKIAMA Į ŠIAS SĄLYGAS, YRA Į JAS NEĮTRAUKIAMA. KAI ĮSTATYMUOSE YRA UŽUOMINA APIE KOKIĄ NORS SĄLYGĄ IR TIE ĮSTATYMAI DRAUDŽIA MUMS PAŠALINTI AR KEISTI SĄLYGĄ ARBA MŪSŲ ATSAKOMYBĘ PAGAL JĄ, BET KOKIA TOKIA SĄLYGA ARBA GARANTIJA BUS LAIKOMA ĮTRAUKTA Į SĄLYGAS, TAČIAU MŪSŲ ATSAKOMYBĖ UŽ TOKIOS SĄLYGOS ARBA GARANTIJOS PAŽEIDIMĄ BUS APRIBOJAMA IKI PAREIGOS SUTEIKTI PASLAUGĄ PER SVETAINĘ DAR KARTĄ.

JOKIOMIS APLINKYBĖMIS MES NEBŪSIME ATSAKINGI UŽ PELNO PRARADIMĄ ARBA BET KOKIĄ KITOKIĄ PASEKMINĘ ŽALĄ AR NUOSTOLIUS.

Specialūs įspėjimai

Privalote užtikrinti, kad jūsų prieiga prie šios svetainės bei joje esančios informacijos naudojimas yra legalūs ir nedraudžiami jums galiojančių įstatymų.

Jūs patys privalote imtis atsargumo priemonių ir užtikrinti, kad šios svetainės naudojimo procesas nekelia jums virusų, kompiuterių kodų piktavališko panaudojimo ar kitokio įsikišimo, kuris pakenktų jūsų kompiuterinei sistemai, rizikos.

Norėdami išvengti abejonių, mes neprisiimame atsakomybės už bet kokį įsikišimą ar žalą jūsų kompiuterinei sistemai, kuri atsiranda jums naudojant šią ar bet kurią su ja susijusią svetainę.

MES NESUTEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, KAD IŠ MŪSŲ PER ŠIĄ SVETAINĘ ĮSIGYTOS PASLAUGOS ATITIKS JŪSŲ REIKALAVIMUS.

Jus pripažįstate, kad nepaisant visų mūsų pritaikytų pagrįstų atsargumo priemonių, išlieka neteisėtos prieigos prie jūsų perduodamų duomenų arba jūsų kompiuterinėje sistemoje, arba šioje svetainėje esančios informacijos bei jos pakeitimo rizika. Mes neprisiimame atsakomybės už bet kokius tokio pobūdžio praradimus, kuriuos jūs galite patirti dėl tokių veiksmų.

Jūsų bendradarbiavimas

Periodiškai mes galime suteikti jums ir kitiems dialogo su mumis ir (arba) tarpusavyje galimybes; mes taip pat jums leidžiame šioje svetainėje teikti įvairią medžiagą ir pastabas („jūsų bendradarbiavimas“). Šios taisyklės galioja tokiai jūsų įkeliamai medžiagai ir jų reikia griežtai laikytis (kartu su visomis kitomis įstatymų nuostatomis):

 • mes galime sulaikyti jūsų keliamą į svetainę medžiagą, o jūs suteikiate mums neatšaukiamą ir nuolatinę nemokamą licenciją ją naudoti savo nuožiūra, vadovaujantis mūsų nustatyta privatumo politika.
 • MES NEATSAKOME UŽ JŪSŲ ARBA KIENO NORS KITO ĮKELIAMOS MEDŽIAGOS TEISĖTUMĄ AR TURINĮ. JŪS TURITE ŽINOTI, KAD MES VYKDYSIME TEISĖTUS REIKALAVIMUS GAUTI PRIEIGĄ PRIE JŪSŲ ĮKELIAMOS MEDŽIAGOS BEI JŪSŲ ASMENS TAPATYBĖS DUOMENŲ, KAI TOKĮ REIKALAVIMĄ GAUSIME IŠ TEISĖSAUGOS INSTITUCIJŲ AR KITŲ KOMPETENTINGŲ ĮSTAIGŲ.
 • jūs negalite reklamuoti, perduoti, saugoti, skelbti, teikti arba kitaip publikuoti pornografinio arba nešvankaus, diskriminuojančio turinio medžiagos (pvz., medžiagos, kuri diskriminuoja asmenis dėl tautybės, rasės, religijos, etninės kilmės ar lyties).
 • jums draudžiama perduoti ar skelbti šmeižikiško, priekabiaujančio, užgaulaus, grasinančio turinio pasisakymus arba medžiagą.
 • jums draudžiama klastoti ar iškraipyti (t. y. išjuokti) pranešimų pavadinimus, slėpti jūsų įkeliamos medžiagos kūrėją.
 • be tinkamo leidimo jūs neturite teisės patekti ar mėginti patekti į kompiuterius, paskyras ar tinklus, kurie priklauso mums arba kitiems asmenims, arba stengtis patekti į mūsų arba kieno nors kito sistemos apsaugos priemones (tokie veiksmai vadinami įsilaužimu ar piratavimu).
 • jums draudžiama kurti ir platinti virusus, kirminus, programą „Trojos arklys“, sudaryti galimybes užmegzti ryšio tikrinimą „ping“ protokolu, vykdyti tinklo kanalų užtvindymą, atakavimą laiškais ar nesankcionuotus bandymus prisijungti prie paslaugų, platinti apie tai informaciją ir atlikti kitus veiksmus, dėl kurių kiti vartotojai negali veiksmingai naudoti šios svetainės.
 • jums draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai siųsti nepageidaujamus elektroninius laiškus kitiems svetainės vartotojams arba kitiems asmenims per šią svetainę, kuriuose jūs reklamuojate savo paslaugas arba produktus (dažnai vadinamus brukalais (angl. spam).
 • jums draudžiama dalyvauti teisėtoje arba neteisėtoje veikloje, kuri, mūsų nuomone, yra kenksminga kitiems svetainės vartotojams, mūsų veiklai, reputacijai, prestižui ar santykiams su klientais.

Autorinės teisės

Autorinės teisės į šią svetainę ir visas jos dalis (matomas, girdimas ar kitokias, įskaitant visus kodus) yra licencijuojamos ir laikomos mūsų nuosavybe. Išskyrus, kai aiškiai leidžia kurios nors jurisdikcijos įstatymai arba kai mes duodame savo sutikimą, jums draudžiama bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis:

 • adaptuoti, atkurti, saugoti, platinti, demonstruoti, atlikti, publikuoti ar kurti išvestinius kūrinius bet kokios svetainės dalies pagrindu, išskyrus atvejus, kai tai yra aiškiai nurodyta; arba
 • gauti komercinės naudos iš bet kokios informacijos, produktų arba paslaugų, gaunamų bet kokioje šios svetainės dalyje.

Prekių ženklai

Jei minėdami mūsų veiklą, paslaugas arba produktus jūs naudojate kurį nors mūsų prekės ženklą, privalote įterpti pastabą apie tai, kad prekės ženklas priklauso mums. Jums draudžiama naudoti bet kuriuos mūsų prekių ženklus:

 • savo prekių ženkluose, jiems visiškai arba dalinai pavadinti;
 • nurodant ne mūsų veiklą, produktus arba paslaugas;
 • klaidinančiu, apgaulingu ar sumaištį keliančiu būdu;
 • menkinant mus arba mūsų informaciją, produktus arba paslaugas (įskaitant šią svetainę).

Visi kiti svetainėje www.biomin.net skelbiami prekių ženklai, produktų pavadinimai ir bendrovių pavadinimai, logotipai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

Ribotas naudojimas

Išskyrus, kai mes susitariame kitaip, prieiga prie šios svetainės suteikiama tik tam, kad jūs galėtumėte pats ja naudotis. Jūs turite teisę atsispausdinti bet kokios svetainėje esančios informacijos kopiją savo reikmėms, nebent toks spausdinimas yra aiškiai uždraustas. Neribojant aukščiau išdėstytų nuostatų, be specialaus raštiško leidimo jūs neturite teisės perparduoti šioje svetainėje gautos informacijos.

Sąsajos

Šioje svetainėje gali būti sąsajų su kitomis svetainėmis („susijusios svetainės“). Šios sąsajos pateiktos tik jūsų patogumui, todėl jos nėra nuolatinės arba kaip nors palaikomos.

Mes neatsakome už susijusiose svetainėse pateikiamos informacijos turinį ar privatumą.

Mūsų sąsajos su susijusiomis svetainėmis neturi būti laikomos tų susijusių svetainių savininkų ar operatorių, bet kokios jose esančios informacijos, grafikos, medžiagos, produktų arba paslaugų patvirtinimu ar rekomendacija, išskyrus, kai aiškiai yra nurodoma priešingai.

Be mūsų leidimo jūs negalite prisijungti prie šios svetainės. Bet kuriuo atveju, visa su mūsų svetaine susijusi medžiaga neturi būti įtraukiama į šios svetainės turinį, bet atidaroma atskirame lange, aiškiai nurodant, kad ji yra paimta iš tos svetainės. Mes neprivalome įsitikinti, ar tokios sąsajos išlieka aktyvios, o jūs turite atkreipti dėmesį, kad tokioms sąsajoms gali daryti įtaką bet koks svetainės pertvarkymas. Be to, mes pasiliekame teisę be specialaus perspėjimo atlikti tokį pertvarkymą.

Kaip mes tvarkome elektroninius laiškus

Mes išsaugosime bet kurio jūsų mums siunčiamo elektroninio laiško turinį, jei manysime, kad tai padaryti privalome pagal galiojančius įstatymus. Mes galime stebėti jūsų elektroninių laiškų turinį, kad galėtume pašalinti nesklandumus ar užtikrinti svetainės veikimą bei įtardami piktnaudžiavimo elektroniniu paštu veiksmus.

Saugumo informacija

Deja, niekada negalima užtikrinti, kad duomenų perdavimas internetu yra visiškai saugus. Nors stengiamės apsaugoti tokią informaciją, mes negarantuojame ir negalime užtikrinti jūsų mums perduodamos informacijos saugumo. Taigi, jūs prisiimate riziką už visą mums jūsų perduodamą informaciją. Nepaisant to, gavę jūsų perduodamą informaciją, mes imsimės atitinkamų veiksmų, kurie padės užtikrinti tokios informacijos saugumą.

Prieigos nutraukimas

Bet kada be atskiro perspėjimo mes galime nutraukti jums suteiktą prieigą prie svetainės. Tačiau atsakomybę naikinanti sąlyga lieka galioti ir nutraukus prieigos teisę.

Pastabos / nusiskundimai

Bet kokios pastabos ar nusiskundimai dėl šių sąlygų ar įtariamo jų pažeidimo turi būti siunčiami elektroniniu paštu office(at)biomin.net.

Registravimo tvarka

Registracijos metu jūs turite pateikti apie save teisingą informaciją. Apsimetimas kitu asmeniu yra labai rimtas jums galiojančių šio svetainės naudojimo sąlygų pažeidimas.

Svarbiausia priežastis, kodėl mes renkame informaciją registracijos metu, yra mūsų siekis individualiai pritaikyti per šią svetainę arba tiesiogiai jums teikiamas, jūsų pateikta informacija pagrįstas paslaugas. Registracijos metu pateikdami asmeninę informaciją, jūs sutinkate, kad mes jums suteiktume paslaugas ir reguliariai reklamuotume produktus arba paslaugas, kurios, mūsų nuomone, galėtų būti jums įdomios.

Mes labai rimtai žiūrime į jūsų asmeninių duomenų rinkimą, todėl itin griežtai laikomės jūsų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Jei jums kyla klausimų ar reikia daugiau informacijos, prašome kreiptis į mus elektroniniu paštu office(at)biomin.net.

Privatumo politika

Šią politiką būtina perskaityti kartu su šiomis naudojimo bei registracijos ir (arba) narystės sąlygomis, kurios galioja šiai svetainei.

Mes galime rinkti ir saugoti svetainės lankytojų kontaktinę informaciją (įskaitant (bet neapsiribojant) jų elektroninio pašto adresus, URL, IP adresus ir naršyklės tipą). Jei jūs neprieštaraujate, ši informacija bus naudojama:

 • naujienoms, informacijai apie mūsų veiklą bei bendrojo pobūdžio reklaminei medžiagai, kuri, mūsų nuomone, gali būti jums naudinga, siųsti;
 • individualiai jums pritaikyti medžiagą, kurią jūs matote apsilankę svetainėje ir kurią mes jums siunčiame;
 • stebėti, kas lankosi svetainėje arba kas naudoja svetainėje siūlomas paslaugas; ir
 • rūšiuoti svetainę lankančių asmenų tipus.

Jei nenorite, kad jūsų asmeninė informacija būtų naudojama tokiu būdu ar kitiems specifiniams tikslams, jūs atitinkamai mus galite informuoti elektroniniu paštu office(at)biomin.net.

Norėdami patobulinti svetainę ir teikiamas paslaugas, šioje svetainėje mes naudojame trečiųjų šalių slapukus ir remarketingo reklamas persekiojančiai reklamai Google.

Šios reklamos mūsų sistemoje taip pat gali pasinaudoti asmenine jūsų informacija, pagal kurią yra atrenkami tiksliniai gavėjai, tačiau tokia asmeninė informacija nebus perduodama jokiems tretiesiems asmenims.

Trečiųjų šalių slapukai tam naudoja tik anoniminę informaciją.

Jei norite išvengti tokių rinkodaros veiksmų, turite atsisakyti tokių slapukų naudojimo. Jūs galite valdyti tokius slapukus savo naršyklės nustatymuose.

Kadangi kai kurie slapukai yra būtini mūsų svetainės veikimui, turite žinoti, kad slapukų funkcijos išjungimas naršyklėje gali turėti įtakos svetainės naudojimui.

Jei šiose sąlygose kitaip nenurodyta, mes neteiksime jūsų asmeninės informacijos trečiosioms šalims ir nenaudosime jūsų asmeninių duomenų jokiems kitiems tikslams, kurie nėra susiję su jums suteikta galimybe naudoti svetainę. Siekiant išvengti abejonių, asmeninė informacija nebus naudojama taip, kaip bet kuris sąmoningas asmuo jūsų vietoje nenorėtų.

Jei jūs reikalaujate, kad mes nenaudotume jūsų asmeninės informacijos konkrečiu būdu ar nenaudotume iš viso, mes imsimės visų pagrįstų priemonių, kad galėtume atsižvelgti į jūsų prašymą, tačiau vis tiek galėsime naudoti arba atskleisti jūsų informaciją, jei:

 • • vėliau jus informuosime apie numatomą informacijos panaudojimą, o jūs neišreikšite prieštaravimo tokiam naudojimui arba atskleidimui;
 • • manysime, kad informacijos naudojimas arba atskleidimas yra pagrįstai būtinas siekiant užtikrinti pagalbą teisėsaugos organams ar kitoms institucijoms, kurios, vykdydamos savo funkcijas, rūpinasi vyriausybiniu ar visuomenės saugumu; arba
 • • pagal įstatymus privalėsime atskleisti tokią informaciją.

Mes išsaugosime bet kurio jūsų mums siunčiamo elektroninio laiško ar kitokios medžiagos turinį, jei manysime, kad tai padaryti privalome pagal galiojančius įstatymus.

Jūsų mums siunčiama medžiaga gali būti stebima tam, kad galėtume pašalinti nesklandumus ar užtikrinti svetainės veikimą bei įtariant piktnaudžiavimo elektroniniu paštu veiksmus.

Visa asmeninė informacija, kurią mes gauname ir saugojame, bus laikoma konfidencialia pagal tuos pačius standartus, kuriuos mes taikome savo pačių konfidencialiai informacijai. Tačiau, jūs turite suprasti, kad mes negalime garantuoti perduodamos informacijos saugumo arba užtikrinti, kad mūsų sistemos būtų visiškai atsparios piratavimui ar kitiems piktybinio įsilaužimo veiksmams.

Jūs turite teisę pasiekti bet kokią su jumis susijusią asmeninę informaciją, kurią anksčiau mums suteikėte per šią svetainę. Jūs turite teisę keisti ar panaikinti tokią informaciją, nebent įstatymai mūsų reikalauja tokią informaciją išsaugoti.

Kai jūs naudojate šioje svetainėje esančią sąsają su kitomis svetainėmis, nepamirškite, kad kitų svetainių privatumo politika gali skirtis nuo mūsų taikomos privatumo politikos. Mes neatsakome už privatumo politiką ar jos laikymąsi kitoje svetainėje.

Jei norite išsakyti savo pastabas ar pateikti užklausą apie mūsų privatumo politiką, arba norite paklausti apie savo asmeninę informaciją, kurią mes galime turėti, prašome į mus kreiptis elektroniniu paštu office(at)biomin.net

Ši privatumo politika gali būti bet kada keičiama. Jei manysime, kad pakeitimas yra svarbus, mes svetainėje apie tai informuosime.