Określenia & Warunki

Poniższe określenia i warunki mają zastosowanie przy korzystaniu z tej strony internetowej, w tym również w dostępie do serwisów dostarczanych przez tę stronę. Wykorzystując tę stronę internetową w jakimkolwiek celu Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie się do tych określeń i warunków. Jeśli Użytkownik nie akceptuje poniższych określeń i warunków, powinien powstrzymać się od korzystania z tej strony internetowej. Poniższe określenia i warunki Użytkownik powinien przeczytać w powiązaniu z innymi dostępnymi określeniami i warunkami pozwalającymi na używanie tej strony internetowej.

W określeniach i warunkach wyrażenia „my” „nas” i „nasze” odnoszą się do:

BIOMIN Holding GmbH
Erber Campus 1
3131 Getzersdorf
Austria

Zmiany Określeń i Warunków

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany poniższych określeń i warunków. Wszelkie zmiany są ważne natychmiast z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej. W tej sytuacji kontynuowanie korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników oznaczać będzie wyrażenie zgody na zastosowanie się do zmienionych określeń i warunków.

Członkostwo

W celu uzyskania dostępu do niektórych informacji na tej stronie internetowej może być niezbędne, aby Użytkownik został członkiem. Aby zostać i nadal pozostawać członkiem Użytkownik musi zarejestrować się i zastosować się poprzez poniższe określenia i warunki do naszych specyficznych przepisów członkowskich zawartych na tej stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępu do dodatkowych serwisów dla członków i/lub do wypowiedzenia członkostwa w dowolnym momencie. Użytkownik musi zapewnić, że na bieżąco będzie aktualizował swoje dane osobowe i inne dane szczegółowe potrzebne do rejestracji, jeśli tylko ulegną one jakiejkolwiek zmianie, w przeciwnym bowiem razie nie będzie mógł korzystać z serwisów dostępnych członkom.

Upewnij się, że wszystkie hasła, które umożliwiają Ci korzystanie z naszych usług są przechowywane bezpieczne i że nikt nie może wykorzystać ich do nielegalnego logowania.

Informacje

Wszystkie informacje dostępne na tej stronie internetowej są prezentowane w dobrej wierze. Użytkownik wyraża zgodę na to, że informacje są ogólne i nie stanowią porady. Pozyskaliśmy nasze informacje z własnych wewnętrznych źródeł oraz innych źródeł i możemy je uaktualniać lub nie uaktualniać od czasu do czasu wg naszego uznania. Dlatego też nie możemy i nie będziemy podawać żadnego ostrzeżenia lub zabezpieczenia, że jakakolwiek informacja jest aktualna, pewna, ścisła i kompletna. Ponieważ nie mamy kontroli nad Internetem, nie możemy również zagwarantować, że dostęp do naszej strony będzie ciągły, nieprzerwany oraz bezpieczny.

Każdy Użytkownik musi we własnym zakresie śledzić zmiany i starać się pozyskiwać porady od odpowiednio wykwalifikowanych osób przed podjęciem działania lub zaufania do informacji znalezionych na tej stronie internetowej.

Warunki odpowiedzialności

NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POWSTAŁE SZKODY, JAK RÓWNIEŻ ZA PRZYPADKI (WŁĄCZAJĄC TE WYNIKAJĄCE Z ZANIEDBAŃ), PRZEZ KTÓRE UŻYTKOWNIK MOŻE PONIEŚĆ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO SZKODĘ W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB WSZELKICH INNYCH STRON INTERNETOWYCH, DO KTÓRYCH PROWADZĄ LINKI UMIESZCZONE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ, ANI NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY POWSTAŁE NA SKUTEK KORZYSTANIA Z INFORMACJI LUB ZAUFANIA DO INFORMACJI ZAWARTYCH NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ LUB INFORMACJI, NA DOSTĘP DO KTÓRYCH POZWALA TA STRONA INTERNETOWA.

W GRANICACH DOZWOLONYCH PRZEZ PRAWO JAKIEKOLWIEK WARUNKI LUB GWARANCJE, KTÓRE MOGŁYBY BYĆ WPROWADZONE W TYCH OKREŚLENIACH I WARUNKACH, SĄ NINIEJSZYM WYKLUCZONE. TAM, GDZIE PRAWODAWSTWO NAKŁADA JAKIEKOLWIEK OKREŚLENIA I GWARANCJE, I PRAWODAWSTWO ZABRANIA NAM ICH WYKLUCZENIA LUB MODYFIKACJI ICH ZASTOSOWANIA, LUB OGRANICZA NASZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ POD JAKIMIKOLWIEK OKREŚLENIAMI I GWARANCJAMI, TE WARUNKI LUB OSTRZEŻENIA BĘDĄ UWZGLĘDNIANE, ALE NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BĘDZIE OGRANICZONA WYŁĄCZNIE DO PRZYPADKÓW NARUSZENIA TYCH WARUNKÓW I GWARANCJI ZAPEWNIAJĄCYCH SERWIS POPRZEZ TĘ STRONĘ.

W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ ZYSKÓW, ANI ZA JAKIEKOLWIEK INNE FORMY STRAT LUB USZKODZEŃ.

Specyficzne ostrzeżenia

Użytkownik musi być świadomy, że jego dostęp do tej strony internetowej i wykorzystanie jakiejkolwiek informacji jest legalne i nie jest zabronione przez prawo, które ma do niego zastosowanie.

Użytkownik musi we własnym zakresie podjąć środki ostrożności, aby zapewnić sobie, że działanie, które zostanie podjęte w celu uzyskania dostępu do tej strony internetowej nie narazi go na ryzyko ataku wirusów na jego komputer i nie spowoduje uszkodzenia komputera lub kodów, które uniemożliwią prawidłową eksploatację posiadanego sprzętu komputerowego i zainstalowanych na nim systemów operacyjnych.

Aby wykluczyć jakiekolwiek wątpliwości, oświadczamy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, jakie mogłyby powstać na skutek korzystania z tej strony internetowej lub innych stron internetowych, do których prowadzą linki umieszczone na naszej stronie internetowej.

NIE DAJEMY ŻADNEJ GWARANCJI, ŻE SERWISY POZYSKANE OD NAS Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ BĘDĄ ODPOWIADAŁY POTRZEBOM UŻYTKOWNIKA.

Użytkownik musi wiedzieć, że niezależnie od wszystkich uzasadnionych środków ostrożności podjętych przez nas istnieje ryzyko nieautoryzowanego dostępu do strony internetowej lub zmiany sposobu transmisji lub danych lub informacji znajdujących się w systemie komputerowym Użytkownika lub na tej stronie internetowej. Nie ponosimy odpowiedzialności w jakiejkolwiek mierze za tego rodzaju straty, jakie może ponieść Użytkownik na skutek tego typu działań.

Współpraca z Użytkownikami

Od czasu do czasu dostarczamy Użytkownikom i innym osobom materiały, które mają za zadanie zachęcić Użytkowników do podjęcia z nami oraz innymi Użytkownikami dialogu i tym samym pozwolić im na wysyłanie uwag i komentarzy do tej strony internetowej („współpraca z użytkownikiem”).

 • Materiały nadesłane przez Użytkownika w ramach współpracy mogą być przez nas zachowane, a Użytkownik może być wynagrodzony nieodwołalną stałą i wolną od opłat licencją pozwalającą na jej użytkowanie zgodnie z naszymi zasadami przedstawionymi w naszej polityce prywatności.
 • NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAWARTOŚĆ LUB LEGALNOŚĆ JAKIEJKOLWIEK FORMY WSPÓŁPRACY UŻYTKOWNIKA LUB KOGOKOLWIEK PROWADZĄCEGO Z NAMI WSPÓŁPRACĘ. UŻYTKOWNIK MUSI BYĆ ŚWIADOMY, ŻE JESTEŚMY GOTOWI CAŁKOWICIE PRZESTRZEGAĆ WYMAGANIA LEGALNOŚCI DLA PROWADZENIA WSPÓŁPRACY PRZEZ UŻYTKOWNIKA, A JEGO TOŻSAMOŚĆ ZOSTANIE POTWIERDZONA PRZEZ MAJĄCE ODPOWIEDNIE UPOWAŻNIENIA AGENCJE LUB PRZEZ INNE ORGANY UPRAWNIONE DO DZIAŁAŃ PRAWNYCH.
 • Użytkownik nie może reklamować, przekazywać, magazynować, wysyłać, wyświetlać lub podejmować jakichkolwiek innych działań promujących pornografię, materiały obsceniczne lub dyskryminujące (np. materiały dyskryminujące na tle narodowościowym, rasowym, religijnym, etnicznym, pochodzenia czy płci).
 • Użytkownik nie może przesyłać lub wysyłać słów i materiałów oszczerczych, niepokojących, obelżywych czy stanowiących zagrożenie.
 • Użytkownik nie może fałszować lub mylnie podpisywać (tj. oszukiwać) wysyłanych przez siebie materiałów, niezależnie czy to będą wysyłane materiały w całości lub w części, jak również ukrywać pochodzenie źródeł swojej współpracy.
 • Użytkownik nie może bez ważnej autoryzacji mieć dostępu lub próbować uzyskać taki dostęp do należących do nas lub innych osób komputerów, kont lub sieci, lub próbować penetrowania zabezpieczeń naszych systemów (działania określane jako „hackerstwo” lub „cracking”).
 • Użytkownik nie może rozpowszechniać informacji zawierających lub powiązanych z tworzeniem i wysyłaniem internetowych wirusów, robaków, koni trojańskich, świstaków i innych materiałów atakujących systemy komputerowe i powodujące szkody uniemożliwiające dostęp i korzystanie ze stron internetowych.
 • Użytkownik nie może wysyłać maili-spamów do innych Użytkowników tej strony czy kogokolwiek używając mechanizmów tej strony oraz reklamować swoich serwisów czy produktów.
 • Użytkownik nie może podejmować działań zarówno legalnych, jak i nielegalnych, które uważamy za stanowiące niebezpieczeństwo dla innych Użytkowników tej strony internetowej, naszych operatorów, naszego dobrego imienia, naszego dobra czy relacji między klientami.

Prawa autorskie

Prawa autorskie na tej stronie internetowej i wszystkich jej częściach (zarówno tych widocznych lub słyszalnych, jak i tych niewidocznych i niesłyszalnych oraz wszelkich kodów) są własnością lub przedmiotem licencji posiadanej przez nas. Poza tym, co jest wyraźnie dozwolone przez prawo w jakimkolwiek prawodawstwie lub podlega kategorycznie autoryzacji przez nas, Użytkownik nie może w żadnej formie ani w żaden inny sposób:

 • Dokonywać adaptacji, reprodukować, przechowywać, rozpowszechniać, wyświetlać, pokazywać, publikować lub tworzyć pochodnych prac z jakiejkolwiek części tej strony internetowej, jeżeli nie zostało to wyraźnie stwierdzone; lub
 • Wykorzystywać w celach handlowych, produkcyjnych lub serwisowych jakichkolwiek informacji pozyskanych z tej strony internetowej.

Znaki handlowe

Jeśli Użytkownik używa jakiegokolwiek naszego znaku handlowego w odniesieniu do naszej działalności, produktów lub serwisu, musi dołączyć stwierdzenie, że dany znak handlowy należy do nas. Użytkownik nie może używać jakiegokolwiek naszego znaku handlowego:

 • W całości lub części jako swojego znaku handlowego;
 • W powiązaniu z działalnością, produkcją lub serwisem, które nie są nasze;
 • W sposób, który może wprowadzać dezorientację, może mylić lub zwodzić;
 • W sposób, który może dyskredytować nas lub nasze informacje, produkty lub serwis (włączając w to naszą stronę internetową).

Wszystkie inne znaki handlowe, nazwy produktów oraz nazwy firmowe i logo widoczne na stronie internetowej www.biomin.net są własnością odpowiednich właścicieli.

Ograniczone użytkowanie

Jeśli nie zostało postanowione inaczej przez nas na piśmie, Użytkownik jest upoważniony do korzystania z tej strony internetowej wyłącznie dla własnych celów. Użytkownik musi potwierdzić, że wydrukowane kopie jakichkolwiek informacji zawartych na tej stronie internetowej wykorzystuje na własne potrzeby, chyba że drukowanie jest wyraźnie zakazane. Poza ograniczeniami wyrażonymi powyżej, Użytkownik nie może bez naszej pisemnej zgody sprzedawać informacji pozyskanych z tej strony internetowej.

Korzystanie z linków

Strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Linki te są umieszczone wyłącznie dla ułatwienia do korzystania z nich i nie mogą być rozpowszechniane lub upubliczniane.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość tych stron internetowych lub politykę prywatności wyrażoną na tych stronach internetowych.

Nasze połączenie z linkami do innych stron internetowych nie powinno być rozumiane jako popieranie, aprobowanie czy rekomendowanie przez nas właścicieli lub operatorów tych stron internetowych, oraz jakichkolwiek informacji, grafik, materiałów, produktów lub serwisów przekazywanych lub zawartych na tych stronach internetowych, chyba że zostanie postanowione inaczej.

Użytkownik nie może połączyć się z tą strona internetową bez naszego pozwolenia. W każdym przypadku jakikolwiek materiał pozyskany poprzez połączenie się z naszą strona internetową nie może być wstawiony w ramkę, ale musi być otwarty w oddzielnym oknie i musi być jednoznacznie oznakowany, że pochodzi z tej strony internetowej. Nie ponosimy odpowiedzialności w zapewnieniu, że jakiekolwiek połączenie będzie pozostawało aktywne, a Użytkownik powinien być świadomy, że takie połączenie może ulec zmianie poprzez reorganizację tej strony internetowej, do czego rezerwujemy sobie prawo bez potrzeby podawania odpowiedniego zaznaczenia.

Jak postępujemy z e-mailami

Będziemy zachowywać treść każdego e-maila wysłanego przez Użytkownika, ponieważ jesteśmy przekonani, że mamy tego legalne prawo. Możemy monitorować zawartość każdej wiadomości wysyłanej przy pomocy e-maila w celu uniknięcia jakichkolwiek kłopotów lub w celu ich zachowania lub jeśli jakakolwiek forma e-maila może zawierać nadużycie.

Bezpieczeństwo informacji

Niestety, żadne dane przesyłane przez Internet nie mogą podlegać gwarancji, że są całkowicie bezpieczne. Chociaż staramy się chronić takie informacje, nie możemy zagwarantować i nie możemy zapewnić bezpieczeństwa jakiejkolwiek informacji, którą Użytkownik przesyła do nas. Odpowiednio jakakolwiek informacja wysyłana przez Użytkownika do nas jest wysyłana na własne ryzyko Użytkownika. Niemniej z chwilą odebrania przez nas informacji wysłanej przez Użytkownika podejmiemy odpowiednie kroki, aby zabezpieczyć tę informację.

Przerwanie dostępu

Możemy przerwać Użytkownikowi dostęp do tej strony internetowej w dowolnym czasie bez powiadomienia o tym. Pomimo to nie jest naszą intencją zachowywanie decyzji o przerwaniu dostępu.

Komentarze/Zażalenia

Jakiekolwiek komentarze lub zażalenia odnośnie powyższych określeń i warunków lub jakichkolwiek nielegalnych ich naruszeń powinny być wysyłane do office(at)biomin.net.

Zasady rejestracji

Szczegółowe dane, które Użytkownik musi podać, kiedy rejestruje się, powinny być własnością Użytkownika i muszą być prawidłowe. Podawanie się za kogoś innego jest bardzo poważnym naruszeniem określeń i warunków, które Użytkownik przyjął do wiadomości i stosowania korzystając z tej strony internetowej.

Głównym powodem, dla którego gromadzimy dane podawane przez Użytkownika podczas rejestracji jest ich przetwarzanie na potrzeby serwisu, który dostarczamy Użytkownikowi zarówno poprzez stronę internetową, jak i poprzez bezpośredni kontakt opierając się na danych podanych przez Użytkownika. Podając nam swoje dane podczas rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przygotowywanie serwisów i promocji produktów lub serwisów, które wg naszego uznania mogą interesować Użytkownika.

Traktujemy zbieranie i przechowywanie danych osobowych Użytkownika bardzo poważnie i będziemy ściśle przestrzegać naszej polityki prywatności w odniesieniu do informacji podanych przez Użytkownika.

Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, prosimy o kontakt na adres office(at)biomin.net.

Polityka prywatności

Poniższe zasady polityki powinny być przeczytane łącznie z określeniami i warunkami użytkowania oraz określeniami dotyczącymi rejestracji i członkostwa, jakie zostały zastosowane dla tej strony internetowej.

Możemy gromadzić i przechowywać informacje kontaktowe osób odwiedzających naszą stronę internetową (dane takie jak adresy e-mailowe, URL, adresy IP i historię przeglądanych stron). Pomimo sprzeciwu Użytkownika, informacje te mogą być wykorzystywane do:

 • Wysyłania wiadomości i informacji na temat naszej działalności i materiałów promocyjnych, które wg naszego przekonania mogą być przydatne dla Użytkownika;
 • Przetwarzania materiałów, które Użytkownik może widzieć odwiedzając naszą stronę internetową i które możemy wysłać do Użytkownika;
 • Monitorowania osób mających dostęp do strony internetowej lub korzystających z serwisów oferowanych przez stronę internetową;
 • Charakterystyki osób odwiedzających stronę internetową.

Jeśli Użytkownik nie życzy sobie, aby wykorzystywać jego dane osobowe w powyższy sposób lub w jakimkolwiek innym szczególnym celu, może powiadomić nas o tym wysyłając e-mail na adres office(at)biomin.net

Dla doskonalenia naszej strony internetowej i usług, używamy cookies firm zewnętrznych oraz tagów remarketingu dla `Google Adwords Remarketing'.

Tagi te w naszym systemie mogą wykorzystywać również informacje prywatne jako filtra - kryterium wyboru, ale żadna z tych danych osobowych, nie będzie udostępniana osobom trzecim.

Pliki cookie innych firm w tym zakresie będą korzystać tylko z informacji, które zapewnią ich anonimowość.

Jeśli chcesz zrezygnować z tych aktywności marketingowych należy wyłączyć korzystanie z cookies. Możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Ponieważ niektóre pliki cookie są istotne dla właściwego funkcjonowania naszej strony internetowej, należy pamiętać, że ich wyłączenie w przeglądarce może mieć wpływ na jej funkcjonalność.

Nie będziemy sprzedawać lub przekazywać danych osobowych Użytkownika osobom trzecim lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać te dane w celach, które są mało istotne dla korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika. Aby usunąć wszelkie wątpliwości, dane osobowe nie będą wykorzystywane w jakichkolwiek celach, których Użytkownik nie spodziewa się.

Jeśli Użytkownik poprosi nas, aby nie wykorzystywać jego danych osobowych w szczególny sposób lub w ogóle, podejmiemy odpowiednie działania, aby przestrzegać prośby Użytkownika, niemniej możemy ciągle wykorzystywać lub ujawniać te dane, jeśli:

 • Poprosimy Użytkownika o zamiarze wykorzystywania lub ujawnienia danych, a Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu do ich wykorzystania lub ujawnienia;
 • Jesteśmy przekonani, że wykorzystanie lub ujawnienia danych jest istotnie niezbędne dla wsparcia działań podejmowanych przez urzędy odpowiedzialne za przestrzeganie prawa oraz urzędów rządowych lub publicznych ds. bezpieczeństwa w celu wykonywania ich funkcji;
 • Zostaniemy zobligowani wymogami prawa do ich ujawnienia.

Będziemy zachowywali zawartość wszelkich e-maili i innych materiałów wysyłanych do nas, ponieważ jesteśmy przekonani, że mamy do tego legalne prawo.

Wysyłane przez Użytkownika materiały mogą być przez nas monitorowane w celu uniknięcia jakichkolwiek kłopotów czy problemów z ich przetrzymywaniem lub jeśli jakakolwiek forma e-maila może zawierać nadużycie.

Wszystkie dane osobowe, które są gromadzone przez nas pozostają u nas i są poufne zgodnie ze standardami, jakie obowiązują w przypadku informacji poufnych. Jednakże zdajemy sobie sprawę, że w żaden sposób nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa przesyłu danych ani zagwarantować, że nasz system jest odporny na działania hackerów lub innych nieautoryzowanych lub złośliwych intruzów.

Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych dotyczących jego samego, a które to dane zostały nam dostarczone poprzez tę stronę internetową. Użytkownik ma prawo do edycji lub usuwania danych osobowych pomimo że zgodnie z wymogami prawa możemy je przechowywać.

Jeśli kiedykolwiek Użytkownik wykorzysta link z tej strony internetowej, aby wejść na inną stronę, powinien przyjąć do wiadomości, że polityka prywatności tych stron może różnić się od naszej. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności oraz jej przestrzeganie przy korzystaniu z innych stron internetowych.

Jeśli Użytkownik zechce skomentować lub zakwestionować naszą politykę prywatności, lub jeśli Użytkownik zechce sprawdzić posiadane przez nas dane osobowe dotyczące Użytkownika, prosimy o kontakt na adres office(at)biomin.net

Zasady naszej polityki prywatności mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Jeśli uznamy za uzasadnione wprowadzenie zmian, umieścimy na naszej stronie odpowiednią informację.