Podmienky používania

Tieto podmienky používania platia pre použitie tejto internetovej stránky vrátane služieb získaných prostredníctvom tejto internetovej stránky. Používaním tejto internetovej stránky na tieto alebo na iné účely súhlasíte s viazanosťou týmito podmienkami. V prípade, že s týmito podmienkami nesúhlasíte, musíte upustiť od používania tejto internetovej stránky. Tieto podmienky sa musia chápať v spojení s akýmikoľvek inými platnými podmienkami, ktoré riadia spôsob používania tejto internetovej stránky.

Výrazy „my“, „nás“ a „naše“, ktoré sa používajú v týchto podmienkach používania, sa vzťahujú na:

BIOMIN Holding GmbH
Erber Campus 1
3131 Getzersdorf
Austria

Dodatky k podmienkam používania

Vyhradzujeme si právo z času na čas meniť tieto podmienky používania. Zmeny nadobudnú platnosť ihneď po zverejnení na tejto internetovej stránke. Ak po takomto zverejnení budete naďalej používať internetovú stránku, vyjadrujete tak svoj súhlas s viazanosťou podmienkami používania v novom znení.

Členstvo

Je možné, že na prístup k niektorým informáciám na tejto stránke sa musíte stať členom. Aby ste sa stali a ostali členom, musíte sa zaregistrovať a dodržiavať tieto podmienky používania spolu s našimi ďalšími špecifickými pravidlami členstva, ktoré sú z času na čas uvedené na tejto internetovej stránke.

Vyhradzujeme si právo zastaviť poskytovanie ďalších členských služieb a/alebo kedykoľvek ukončiť vaše členstvo. V prípade zmien vo vašich registračných údajoch sa presvedčte, že sú aktuálne. V opačnom prípade je možné, že nebudete môcť využívať služby poskytované členom.

Musíte sa ubezpečiť, že akékoľvek heslo, ktoré vám umožňuje využívať vaše členské služby, je uchovávané v bezpečí a nikomu inému nebude umožnený prístup k členským službám prostredníctvom vášho členstva.

Informácie

Všetky informácie uvedené na tejto stránke sa poskytujú v dobrej viere. Súhlasíte, že tieto informácie majú všeobecný charakter a nie sú to rady. Naše informácie získavame z našich vlastných interných zdrojov, ako aj z iných zdrojov a môžeme alebo nemusíme ich z času na čas aktualizovať, podľa toho, ako uznáme za vhodné. Z tohto dôvodu nemôžeme poskytovať a ani neposkytujeme akúkoľvek záruku alebo uistenie, že akákoľvek informácia je aktuálna, spoľahlivá, presná alebo úplná. Pretože všeobecne nemáme kontrolu nad internetom, nemôžeme zaručiť, že váš prístup bude rýchly, neprerušený alebo bezpečný.

Predtým, ako budete nasledovať alebo sa spoľahnete na akékoľvek informácie, ktoré nájdete na tejto stránke, mali by ste si urobiť svoj vlastný prieskum a sami si vyhľadať rady od vhodne kvalifikovaných osôb.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

ZRIEKAME SA ZODPOVEDNOSTI ZA AKÚKOĽVEK STRATU SPÔSOBENÚ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI), KTORÁ VÁM BOLA PRIAMO ALEBO NEPRIAMO SPÔSOBENÁ V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKY, ALEBO AKOUKOĽVEK INOU PREPOJENOU STRÁNKOU. ZRIEKAME SA AJ ZODPOVEDNOSTI ZA TAKÚTO STRATU VYPLÝVAJÚCU ZO SPOĽAHLIVOSTI INFORMÁCIÍ OBSIAHNUTÝCH ALEBO SPRÍSTUPNENÝCH NA TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKE.

V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SA AKÉKOĽVEK PODMIENKY ALEBO ZÁRUKY, KTORÉ BY BOLI INAK ZAHRNUTÉ DO TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA, TÝMTO VYLUČUJÚ. V PRÍPADOCH, KEĎ AKÉKOĽVEK PODMIENKY A ZÁRUKY VYPLÝVAJÚ Z PRÁVNYCH PREDPISOV, A V PRÍPADE, ŽE NÁM PRÁVNE PREDPISY ZAKAZUJÚ VYLÚČIŤ ALEBO ZMENIŤ UPLATNENIE KTOREJKOĽVEK Z TÝCHTO PODMIENOK ALEBO ZÁRUK, ALEBO NÁŠ ZÁVÄZOK NA ZÁKLADE KTOREJKOĽVEK Z TÝCHTO PODMIENOK ALEBO ZÁRUK, TÁTO PODMIENKA ALEBO ZÁRUKA SA BUDE POVAŽOVAŤ ZA ZAČLENENÚ, NÁŠ ZÁVÄZOK VŠAK BUDE OBMEDZENÝ NA PORUŠENIE TEJTO PODMIENKY ALEBO ZÁRUKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA TEJTO STRÁNKE.

ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NIE SME ZODPOVEDNÍ ZA UŠLÝ ZISK ANI INÚ FORMU BUDÚCICH STRÁT ALEBO ŠKÔD.

Zvláštne upozornenie

Ste povinný zabezpečiť, aby váš prístup k tejto internetovej stránke a použitie akýchkoľvek informácií nebolo nezákonné alebo zakázané zákonmi, ktoré sa na vás vzťahujú.

Ste povinný vykonať vlastné opatrenia, aby ste zabezpečili, že spôsob, akým vstupujete na túto internetovú stránku, vás nevystavil riziku vírusov, škodlivých počítačových kódov alebo iných foriem narušenia, ktoré by mohli poškodiť váš vlastný počítačový systém.

Aby sme vylúčili pochybnosti, nenesieme zodpovednosť za akékoľvek narušenie alebo poškodenie vášho vlastného počítačového systému, ktorý je výsledkom vášho spôsobu používania tejto internetovej stránky alebo akejkoľvek prepojenej internetovej stránky.

NEPOSKYTUJEME ŽIADNU ZÁRUKU, ŽE NAMI POSKYTOVANÉ SLUŽBY PROSTREDNÍCTVOM TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKY BUDÚ SPĹŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY.

Beriete na vedomie, že aj napriek všetkým adekvátnym opatreniam z našej strany existuje riziko neoprávneného prístupu k vašim prenášaným dátam alebo riziko ich zmien, alebo k informáciám vo vašom počítačovom systéme, alebo na tejto internetovej stránke. Nenesieme zodpovednosť alebo záväzok akéhokoľvek charakteru vo vzťahu k akýmkoľvek stratám, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku takejto činnosti.

Vaše príspevky

Z času na čas vám a ostatným používateľom poskytneme príležitosť, aby ste sa zapojili do dialógu s nami a/alebo medzi sebou a naďalej budete môcť predkladať materiály a pripomienky k tejto internetovej stránke („vaše príspevky“). Nasledujúce pravidlá sa vzťahujú na tieto príspevky a musia sa prísne dodržiavať (vrátane akýchkoľvek platných zákonov):

 • vaše príspevky si môžeme ponechať a dávate nám neodvolateľné, trvalé a bezplatné povolenie použiť ich podľa nášho uváženia a podľa našich pravidiel ochrany osobných údajov;
 • NEBUDEME NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA OBSAH ALEBO ZÁKONNOSŤ KTORÝCHKOĽVEK VAŠICH ALEBO INÝCH PRÍSPEVKOV; BUDEME PLNE DODRŽIAVAŤ ZÁKONNÉ POŽIADAVKY PRE PRÍSTUP K VAŠIM PRÍSPEVKOM A OSOBNÝM ÚDAJOM VYTVORENÝM KTORÝMKOĽVEK ÚRADOM ŠTÁTNEJ KONTROLY ALEBO KTORÝMKOĽVEK OPRÁVNENÝM ORGÁNOM;
 • nesmiete inzerovať, prenášať, uschovávať, posielať, vystavovať alebo inak sprístupňovať pornografiu, obscénny materiál alebo diskriminačný materiál (napríklad materiál, ktorý diskriminuje národnosť, rasu, náboženstvo, etnický pôvod alebo pohlavie);
 • nesmiete prenášať alebo posielať hanlivé, obťažujúce, vulgárne alebo výhražné texty, alebo iný materiál;
 • nesmiete falšovať alebo skresľovať (t. j. „paródovať“) záhlavie správ, či už ako celok alebo ich časť, aby ste zamaskovali pôvodcu vašich príspevkov;
 • bez platného oprávnenia nesmiete vstupovať alebo sa snažiť o vstup do našich počítačov, účtov alebo sietí, alebo do počítačov, účtov alebo sietí iných osôb, alebo sa snažiť preniknúť do bezpečnostných opatrení našich systémov alebo systémov iných osôb (často označované ako „hacking“ alebo „cracking“);
 • nesmiete šíriť informácie alebo sa podieľať na tvorbe a šírení internetových vírusov, červov, trójskych koní, ping spamov, hromadného zaplavovania správami, zaplavovania e-mailami alebo popierania servisných útokov, alebo akýchkoľvek iných činností, ktoré narúšajú efektívne používanie tejto internetovej stránky inými používateľmi;
 • nesmiete posielať nevyžiadané e-maily iným používateľom tejto stránky alebo komukoľvek inému prostredníctvom tejto stránky, v ktorých by ste výlučne alebo implicitne propagovali vaše služby alebo produkty (často označované ako „spam“);
 • nesmiete sa zapájať do činností, či už zákonných alebo nezákonných, ktoré považujeme za škodlivé pre ďalších používateľov tejto stránky, našu činnosť, reputáciu, dobré meno alebo vzťahy so zákazníkmi.

Autorské práva

Autorské práva k tejto stránke a všetkým jej častiam (či už vo vizuálnej, alebo zvukovej podobe a vrátane celého kódu) sú naším vlastníctvom alebo na ne poskytujeme licenciu. Ak zákony v rámci ktorejkoľvek jurisdikcie nepovoľujú inak, alebo ak my na to neposkytneme výslovné oprávnenie, nesmiete v akejkoľvek forme a akýmkoľvek spôsobom:

 • prispôsobovať, reprodukovať, ukladať, šíriť, zobrazovať, vykonávať, zverejňovať alebo vytvárať odvodené diela akejkoľvek časti tejto internetovej stránky, ak nie je špeciálne uvedené inak; alebo
 • obchodne využívať akékoľvek informácie, produkty alebo služby získané z ktorejkoľvek časti tejto internetovej stránky.

Obchodné značky

Ak používate ktorúkoľvek z našich obchodných značiek s odkazom na naše činnosti, produkty alebo služby, ste povinný zahrnúť vyhlásenie, ktorým sa táto obchodná značka pripisuje nám. Nesmiete použiť žiadnu z našich obchodných značiek:

 • vo vašich obchodných značkách, či už ako celok, alebo jej časť;
 • v súvislosti s činnosťami, produktmi alebo službami, ktoré nie sú naše;
 • spôsobom, ktorý môže byť mätúci, zavádzajúci alebo klamlivý;
 • spôsobom, ktorý znevažuje nás alebo naše informácie, produkty alebo služby (vrátane tejto internetovej stránky).

Všetky ostatné obchodné značky, názvy produktov, názvy spoločností a logá, ktoré sa objavujú na stránke www.biomin.net, sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Obmedzené použitie

Pokiaľ v písomnej forme nevyjadríme svoj súhlas inak, na túto internetovú stránku máte prístup len na osobné použitie. Ste oprávnený na tlačenie kópií akejkoľvek informácie na tejto internetovej stránke na vaše osobné účely, ak takáto tlač nie je vyslovene zakázaná. Bez ohľadu na vyššie uvedené, bez písomného súhlasu nesmiete ďalej predávať informácie, ktoré ste získali na tejto internetovej stránke.

Prepájanie

Táto internetová stránka môže obsahovať odkazy na iné internetové stránky („súvisiace internetové stránky“). Tieto odkazy slúžia na zjednodušenie a nemusia byť aktuálne alebo udržiavané.

Nenesieme zodpovednosť za obsah alebo spôsoby ochrany osobných údajov vo vzťahu k prepojeným internetovým stránkam.

Naše odkazy na prepojené internetové stránky by sa nemali vnímať ako naša propagácia, naše schválenie alebo odporúčanie vlastníkov alebo prevádzkovateľov týchto prepojených internetových stránok, alebo akýchkoľvek informácií, grafických prvkov, materiálov, produktov alebo služieb, ktoré sa vzťahujú alebo sú uvedené na týchto prepojených internetových stránkach, ak v stanovenom rozsahu nie je určený opak.

Bez nášho povolenia sa nesmiete odkazovať na túto stránku. V každom prípade, akýkoľvek materiál, na ktorý sa naša stránka odkazuje, nesmie byť rámcovaný, ale musí sa otvoriť v samostatnom okne a musí jasne poukazovať na to, že pochádza z tejto stránky. Nie sme zodpovední za uistenie sa o aktívnej činnosti takýchto odkazov a mali by ste brať na vedomie, že takéto odkazy môžu byť ovplyvnené reorganizáciou tejto stránky, na čo si vyhradzujeme právo bez akéhokoľvek upozornenia.

Nakladanie s e-mailovými správami

Budeme uchovávať obsah akejkoľvek e-mailovej správy, ktorú nám zašlete, ak budeme presvedčení, že tak máme urobiť na základe zákonnej požiadavky. Na účely riešenia problémov alebo údržby, alebo ak budeme mať podozrenie na akúkoľvek formu zneužitia prostredníctvom e-mailov, môžeme monitorovať obsah vašich e-mailových správ.

Bezpečnosť informácií

Nanešťastie, žiaden internetový prenos dát nie je zaručene úplne bezpečný. Hoci sa snažíme chrániť takéto informácie, negarantujeme a nemôžeme zabezpečiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám zašlete. Vzhľadom na to, akékoľvek informácie, ktoré nám zasielate, zasielate na vlastné riziko. No hneď po prijatí vášho prenosu prijmeme primerané opatrenia, aby sme zaistili bezpečnosť takýchto informácií.

Ukončenie prístupu

Prístup na túto internetovú stránku môžeme ukončiť kedykoľvek a bez upozornenia. Naše zrieknutie sa povinností pretrvá aj po takom ukončení.

Pripomienky/sťažnosti

Akékoľvek pripomienky a sťažnosti vo vzťahu k týmto podmienkam používania alebo týkajúce sa akéhokoľvek zisteného porušenia týchto podmienok by sa mali zaslať na office(at)biomin.net.

Pravidlá registrácie

Podrobné údaje, ktoré poskytujete pri registrácii, musia byť vašimi údajmi a musia byť pravdivé. Vydávanie sa za inú osobu je veľmi vážne porušenie podmienok prípustného používania, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie tejto stránky.

Hlavným dôvodom, prečo zhromažďujeme registračné údaje, je prispôsobenie našich služieb, ktoré vám poskytujeme prostredníctvom tejto stránky alebo priamym kontaktom založeným na údajoch, ktoré poskytujete. Poskytnutím vašich registračných údajov vyjadrujete súhlas s tým, aby sme vám z času na čas poskytovali služby a propagovali produkty alebo služby, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujať.

K zhromažďovaniu a uchovávaniu vašich osobných údajov pristupujeme veľmi vážne a budeme prísne dodržiavať naše pravidlá ochrany osobných údajov vo vzťahu k vašim údajom.

V prípade akýchkoľvek pochybností alebo otázok sa na nás môžete obrátiť prostredníctvom adresy office(at)biomin.net.

Ochrana osobných údajov

Tieto pravidlá sa musia interpretovať v spojení s podmienkami prípustného používania a podmienkami registrácie/členstva, ktoré sa vzťahujú na túto stránku.

Môžeme zhromaždiť a uchovať kontaktné údaje o návštevníkoch tejto internetovej stránky (vrátane, no nielen ich e-mailových adries, URL, IP adries a typu prehliadača). V prípade, že nebudete namietať, tieto informácie sa môžu použiť na:

 • zasielanie noviniek, informácií o činnostiach a všeobecných propagačných materiálov, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujať;
 • prispôsobenie materiálov, ktoré môžete vidieť pri návšteve stránky a ktoré vám môžeme zaslať;
 • monitorovanie osôb vstupujúcich na internetovú stránku alebo využívajúcich služby poskytované na internetovej stránke;
 • profilovanie typu osôb, ktoré navštevujú internetovú stránku.

Ak si neželáte, aby vaše osobné údaje boli použité takýmto spôsobom alebo na akýkoľvek iný špecifický účel, môžete nás v tejto veci kontaktovať prostredníctvom e-mailu na office(at)biomin.net.

Na tejto internetovej stránke používame cookies tretích strán a remarketingové značky pre Google Adwords Remarketing s cieľom zlepšiť našu stránku a naše služby.

Tieto značky môžu v našom systéme používať aj osobné údaje ako filtrovanie, no žiadny z týchto osobných údajov sa neposkytne akejkoľvek tretej strane.

V tejto súvislosti cookies tretích strán použijú len anonymné informácie.

Ak sa nechcete podieľať na týchto marketingových činnostiach, musíte zamietnuť použitie takýchto cookies. Použitie cookies môžete ovládať v nastaveniach vášho internetového prehliadača.

Niektoré cookies sú podstatné pre funkčnosť našej stránky. Vezmite na vedomie, že ich deaktivácia vo vašom prehliadači môže mať vplyv na použitie našej stránky.

Ak v týchto podmienkach nie je predpísané inak, neposkytneme vaše osobné údaje tretej osobe alebo inak nevyužijeme vaše osobné údaje, a to na akýkoľvek účel, ktorý nemá súvis s vaším používaním tejto internetovej stránky. Aby sme vylúčili pochybnosti, vaše osobné údaje sa nepoužijú na akékoľvek účely, ktoré by osoba vo vašej pozícii racionálne neočakávala.

V prípade, že nás požiadate, aby sme vaše osobné údaje vôbec nepoužívali určitým spôsobom, prijmeme všetky vhodné opatrenia, aby sme splnili vašu požiadavku, no aj napriek tomu môžeme použiť alebo zverejniť tieto údaje, ak:

 • vám dodatočne oznámime zámer použiť alebo zverejniť tieto údaje a vy nebudete namietať voči tomuto použitiu alebo zverejneniu;
 • sme presvedčení, že takéto použitie alebo zverejnenie je opodstatneným spôsobom nevyhnutné v rámci spolupráce s políciou a bezpečnostnými zložkami alebo orgánmi zabezpečujúcimi bezpečnosť verejnosti pri výkone ich funkcií; alebo
 • ak údaje musíme zverejniť na základe zákonných požiadaviek.

Budeme uchovávať obsah akejkoľvek e-mailovej správy alebo iného materiálu, ktorý nám zašlete, ak budeme presvedčení, že tak máme urobiť na základe zákonnej požiadavky.

Na účely riešenia problémov alebo údržby, alebo ak budeme mať podozrenie na akúkoľvek formu zneužitia prostredníctvom e-mailov, môžeme monitorovať materiál, ktorý nám zašlete.

Všetky zozbierané a ponechané osobné údaje uchováme ako dôverné údaje podľa rovnakých kritérií, ktoré uplatňujeme pri našich vlastných dôverných údajoch. Prosíme vás o pochopenie, že nemôžeme zaručiť bezpečnosť prenosu ani odolnosť našich systémov pred hekermi alebo inými neoprávnenými alebo škodlivými zásahmi.

Máte právo prístupu k akýmkoľvek osobným údajom, ktoré sa týkajú vašej osoby a ktoré ste nám už poskytli prostredníctvom tejto internetovej stránky. Máte právo upraviť alebo vymazať takéto údaje za predpokladu, že nie sme povinní ponechať si tieto údaje na základe zákonných požiadaviek.

Ak používate odkaz na inú stránku, ktorý je uvedený na tejto stránke, vezmite na vedomie, že pravidlá ochrany osobných údajov na tejto stránke sa môžu líšiť od našich pravidiel. Nenesieme zodpovednosť za pravidlá ochrany osobných údajov na iných stránkach alebo za ich dodržiavanie.

Ak máte pripomienky alebo otázky k našim pravidlám ochrany osobných údajov, alebo máte otázky týkajúce sa akýchkoľvek osobných údajov týkajúcich sa vašej osoby, ktoré by mohli byť v našom vlastníctve, obráťte sa na nás prostredníctvom adresy office(at)biomin.net

Kedykoľvek môže dôjsť k zmenám pravidiel ochrany osobných údajov. Na našej stránke bude umiestnený oznam o akýchkoľvek zmenách, ktoré považujeme za dôležité.