ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ได้นำมาใช้กับเว็บไซต์ รวมถึงการให้บริการต่างๆบนเว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นหรืออื่นๆ คุณตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ แต่หากคุณไม่ยินยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณจะถูกระงับการใช้บริการจากเว็บไซต์ ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะต้องอ่านควบคู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนดขึ้นในการใช้งานเว็บไซต์นี้

ในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ คำว่า “เรา” “พวกเรา” และ “ของพวกเรา” อ้างอิงถึง:

BIOMIN Holding GmbH
Erber Campus 1
3131 Getzersdorf
Austria

การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไข

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ การแก้ไขจะมีผลทันทีเมื่อปรากฏการแจ้งเตือนในเว็บไซต์นี้ คุณยังคงใช้บริการเว็บไซต์ได้ต่อไป การแจ้งเตือนดังกล่าวจะเป็นตัวแทนของข้อตกลงที่คุณจะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่แก้ไขเพิ่มเติม

การเป็นสมาชิก

เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลบางอย่างในเว็บไซต์นี้คุณอาจจะต้องสมัครเป็นสมาชิก โดยลงทะเบียนและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ร่วมกับข้อกำหนดเฉพาะสมาชิกอื่นๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะยุติการให้บริการสมาชิกเพิ่มเติม และ/หรือ ยุติการเป็นสมาชิกของคุณได้ตลอดเวลา คุณต้องแน่ใจว่าคุณได้ปรับปรุงรายละเอียดการลงทะเบียนของคุณหากมีการเปลี่ยนแปลง มิฉะนั้นคุณอาจไม่สามารถเข้าใช้บริการสมาชิกได้

คุณต้องแน่ใจว่ารหัสผ่านใดๆ ที่ช่วยให้คุณสามารถใช้บริการสมาชิกของเรา จะถูกเก็บไว้ที่ปลอดภัยและที่คุณไม่อนุญาตให้คนอื่นๆ ใช้เป็นสมาชิกของคุณเข้าถึงบริการสมาชิก

ข้อมูล

ข้อมูลทั้งหมดที่มีให้บริการในเว็บไซต์นี้อยู่ในหลักสุจริตใจ คุณยอมรับว่าเป็นข้อมูลทั่วไปและไม่ได้เป็นการแนะนำ เราได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายในของเราเองและจากแหล่งอื่นๆ และเราอาจจะหรืออาจจะไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลในเวลาที่เราเห็นว่าเหมาะสม ดังนั้นเราจึงไม่สามารถและไม่ให้การรับประกันหรือรับรองว่าข้อมูลใดๆ เป็นปัจจุบันและเชื่อถือได้ถูกต้องหรือสมบูรณ์ เนื่องจากเราโดยทั่วไปไม่มีการควบคุมผ่านทางอินเทอร์เน็ต เรายังไม่สามารถรับประกันว่าการเข้าถึงของคุณจะเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องหรือมีการรักษาความปลอดภัย

คุณควรสอบถามและขอคำแนะนำจากคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมของคุณเองก่อนที่จะกระทำหรือนำข้อมูลใดๆ ที่พบในเว็บไซต์นี้ไปใช้

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้น (รวมถึงโดยประมาท) ซึ่งคุณอาจได้รับโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการเชื่อมต่อกับการใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆ เราขอสงวนสิทธิปฏิเสธต่อความรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานหรือการนำเอาข้อมูลหรือการเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์นี้

ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต หรือเงื่อนไขการรับประกันใดๆ ซึ่งจะบ่งชี้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่รวมถึง สถานที่การกฎหมายที่แสดงนัย เงื่อนไขหรือการรับประกันใดๆ และการออกกฎหมายที่ห้ามแก้ไข ดัดแปลง หรือภายใต้ความรับผิดชอบใดๆของเรา เงื่อนไขดังกล่าวหรือการรับประกันว่าเงื่อนไขหรือการรับประกันจะถือว่ารวม แต่ความรับผิดของเราจะถูก จำกัด สำหรับการละเมิดเงื่อนไขหรือการรับประกันการจัดหาบริการอีกครั้งผ่านทางเว็บไซต์นี้

เราสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสียหรือผลสืบเนื่องของการสูญเสียอื่นใด

ข้อควรระวัง

คุณต้องแน่ใจว่าการเข้ามาที่เว็บไซต์และการใช้ข้อมูลใดๆ เว็บไซต์นี้ ต้องไม่ต่อผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามกฎหมาย

คุณต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการที่คุณใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ไม่ได้ทำให้คุณมีความเสี่ยงกับไวรัส คอมพิวเตอร์โค้ดที่เป็นอันตราย หรือการแทรกแซงในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งอาจทำลายระบบคอมพิวเตอร์ของคุณเอง

เราไม่รับผิดชอบต่อการแทรกแซงหรือความเสียหายใดๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้งานของเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ

เราไม่รับประกันว่าบริการที่ได้จากเราผ่านทางเว็บไซต์นี้จะตอบสนองความต้องการของคุณ

คุณรับทราบว่าแม้จะมีข้อควรระวังที่เหมาะสมในส่วนของเรา แต่อาจมีความเสี่ยงในการเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงของการส่งผ่าน หรือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือบนเว็บไซต์นี้ เราไม่ยอมรับความรับผิดชอบสำหรับการสูญเสียใดๆ ที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลมาจากกิจกรรมดังกล่าว

การมีส่วนร่วม

ในบางครั้งเราอาจจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคุณและคนอื่นๆ ที่จะมีส่วนร่วมในการสนทนากับเรา และ/หรือ คนอื่นๆ และคุณสามารถส่งเนื้อหาและความคิดเห็นไปยัง (“การมีส่วนร่วม”) กฏต่อไปนี้นำไปใช้กับผู้ที่มีส่วนร่วมและจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครันอกเหนือจากกฎหมาย) ดอื่นๆ ที่ใช้บังคับ) :

 • การมีส่วนร่วมของคุณอาจจะถูกเก็บรักษาไว้โดยเราและไม่สามารถเพิกถอนได้ เป็นสิทธิที่นำไปใช้โดยถูกต้องตามกฏหมายตลอดการใช้งานที่เราเห็นว่าเหมาะสมภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
 • เราไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆหรือถูกต่อกฎหมาย จากการมีส่วนร่วมของคุณหรือใครก็ตามที่มีส่วนร่วมอื่น คุณตระหนักว่าเราจะปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณและหลักฐานที่เป็นไปตามข้อบังคับของกฏหมายหรือตามขอบเขตอำนาจที่มี
 • คุณต้องไม่โฆษณา, ส่งต่อ, จัดเก็บ, โพสต์, การแสดง, หรือกระทำการลามกอนาจาร เนื้อหาลามกอนาจาร หรือเนื้อหาทำให้เกิดการแบ่งแยก (เช่น เนื้อหาบนพื้นฐานของสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ชาติพันธุ์ หรือเพศ)
 • คุณต้องไม่ส่งต่อ โพสต์โจมตี ก่อกวน หมิ่นประมาท หรือคุกคาม ด้วยภาษาหรือข้อความ
 • คุณต้องไม่ปลอมแปลงหรือบิดเบือนความจริง (คือ "การหลอกลวง") ส่วนหัวของข้อความไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
 • คุณต้องไม่หรือความพยายามที่จะเข้าถึงคอมพิวเตอร์ บัญชี หรือเครือข่ายที่เป็นของเราหรือของบุคคนอื่นหรือพยายามที่จะเจาะมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบของเราหรือของบุคคลคนอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต (หรือที่รู้จักกันคือ "การแฮ็คข้อมูล" หรือ "การเจาะระบบข้อมูล")
 • คุณต้องไม่เผยแพร่ข้อมูลหรือมีส่วนร่วมในการสร้างและการส่งไวรัสอินเทอร์เน็ต, เวิร์ม (worms), โทรจัน (Trojan horses), พิงกิง (pinging), ฟลัดดิง (flooding), เมล-บอมบ์บิง (mail-bombing) หรืออื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงความสามารถของบุคคลคนอื่นๆ ในการใช้เว็บไซต์นี้
 • คุณต้องไม่ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ให้กับผู้ใช้อื่นๆ ของเว็บไซต์นี้หรือบุคคลอื่นผ่านทางเว็บไซต์นี้โดยโฆษณาบริการหรือผลิตภัณฑ์ของคุณ (ที่เรียกว่า "สแปม")
 • คุณต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมไม่ว่าจะถูกต้องหรือผิดกฎหมายอันเป็นอันตรายกับผู้ใช้อื่นๆ ของเว็บไซต์นี้กับการทำงาน ชื่อเสียง ค่านิยม หรือความสัมพันธ์กับลูกค้า

ลิขสิทธิ์

เว็บไซต์นี้และทุกส่วนของเว็บไซต์ (ไม่ว่าจะมองเห็นหรือได้ยินหรือไม่และรวมถึงรหัสทั้งหมด) อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของเรา เว้นแต่ได้รับอนุญาตชัดแจ้งโดยกฎหมายในเขตอำนาจใดๆ หรือได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเรา คุณไม่ได้รับอนุญาติ ไม่ว่าในรูปแบบหรือวิธีการใดเพื่อที่จะ:

 • ดัดแปลง ทำซ้ำ เก็บ แจกจ่าย แสดง ดำเนินการ เผยแพร่ หรือสร้างงานที่ดัดแปลงมาจากส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ใดๆ เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นกรณีพิเศษ; หรือ
 • เพื่อใช้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่ได้จากส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ ในเชิงพาณิชย์

เครื่องหมายการค้า

หากคุณใช้เครื่องหมายทางการค้าของเราในการอ้างอิงถึงกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเรา คุณจะต้องรายงานการใช้เครื่องหมายทางการค้ากับเรา คุณต้องไม่ใช้เครื่องหมายทางการค้าของเราในการกระทำดังต่อไปนี้:

 • ในบางส่วน หรือทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องหมายทางการค้าของคุณเอง;
 • ในการเชื่อมต่อกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ไม่ได้เป็นของเรา;
 • ในลักษณะซึ่งอาจจะทำให้เกิดความสับสน เข้าใจผิด หรือหลอกลวง;
 • ในลักษณะหมิ่นประมาทเราหรือข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเรา (รวมทั้งเว็บไซต์นี้)

เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมด ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อบริษัท และโลโก้ที่ปรากฏบน www.biomin.net เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

จำกัดการใช้

คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น ยกเว้นเราตกลงเป็นอย่างอื่นโดยลายลักษณ์อักษร คุณมีสิทธิ์ที่จะพิมพ์สำเนาของข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของคุณดังที่กล่าวมาแล้ว โดยไม่จำกัด เว้นแต่พิมพ์ดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้ามชัดแจ้ง คุณอาจไม่ได้รับอนุญาตจากเราในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการขายจากเว็บไซต์นี้ ยกเว้นได้รับอนุญาตจากเราเป็นลายลักษณ์อักษร

การเชื่อมโยง

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น (“การเชื่อมโยงเว็บไซต์”) การเชื่อมโยงเหล่านี้ มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและอาจไม่ได้อยู่ในปัจจุบันหรือคงอยู่ตลอดไป

เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหาหรือการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

การเชื่อมโยงของเรากับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง ไม่ควรจะตีความว่าเป็นความเห็นชอบ รับรอง หรือข้อเสนอแนะของเรา ของเจ้าของหรือผู้ประกอบการของเว็บไซต์เชื่อมโยงเหล่านั้น หรือข้อมูลใดๆ, กราฟิก, เนื้อหา, ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อ้างถึงหรือที่มีอยู่บนเว็บที่เชื่อมโยงเว็บไซต์เหล่านั้น เว้นแต่ได้กำหนดขอบเขตไว้เป็นอย่างอื่น

คุณไม่สามารถเชื่อมมายังเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าในกรณีใดๆ เนื้อหาใดๆ ที่เชื่อมโยงกับในเว็บไซต์ของเราจะต้องไม่ถูกปกปิด แต่ต้องระบุอย่างชัดเจนว่ามาจากเว็บไซต์นี้ เราจะไม่รับผิดชอบเพื่อทำให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมโยงดังกล่าวยังคงใช้งานได้ และคุณตระหนักว่าการเชื่อมโยงดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบใดๆ จากการปรับโครงสร้างใหม่ของเว็บไซต์นี้ ซึ่งเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธีจัดการกับอีเมล

เราจะเก็บอีเมลที่คุณส่งให้กับเราไว้ หากมีความจำเป็นทางกฎหมาย เราอาจตรวจสอบเนื้อหาข้อความอีเมลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหา การบำรุงรักษา หรือในกรณีของอีเมลต้องสงสัย

ความปลอดภัยของข้อมูล

น่าเสียดายที่ไม่มีการส่งข้อมูลออนไลน์ใดที่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้โดยสิ้นเชิง ในขณะที่เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลดังกล่าวเราไม่อาจรับประกันและไม่สามารถมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ที่คุณส่งให้เรา ดังนั้นข้อมูลใดๆ ที่คุณส่งให้เรา คุณอาจต้องตระหนักหรือยอมรับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล แต่เมื่อเราได้รับการส่งผ่านข้อมูลของคุณ เราจะทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว

การยุติการเข้าถึง

เราอาจยุติการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบของเราจะยังคงมีผลในยกเลิกดังกล่าว

ความคิดเห็น/ร้องเรียน

ความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง และเงื่อนไขเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ หรือการหมิ่นประมาทใดๆ จะถูกส่งไปที่ office(at)biomin.net.

นโยบายการลงทะเบียน

รายละเอียดที่คุณให้ไว้เมื่อลงทะเบียน จะต้องถูกต้องและเป็นรายละเอียดของคุณเอง การปลอมเป็นบุคคลอื่นคือการละเมิดที่ร้ายแรงมากของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์นี้

เหตุผลหลักที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลการลงทะเบียน คือเพื่อการปรับปรุงบริการที่เรามีให้กับคุณไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์นี้หรือส่งโดยตรงถึงคุณขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณให้ไว้ โดยการให้ข้อมูลการลงทะเบียนของคุณนั้น คุณจะเห็นพ้องที่จะให้เราให้บริการ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราพิจารณาแล้วว่าคุณอาจจะสนใจในช่วงเวลาหนึ่งเวลาใด

เราให้ความสำคัญกับการเก็บรวบรวมและรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างจริงจังและเคร่งครัด พิจารณาได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลของคุณ

หากมีความกังวลหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อ office(at)biomin.net.

นโยบายความเป็นส่วนตัว

คุณได้อ่านนโยบายนี้ ควบคู่กับข้อกำหนด เงื่อนไขการใช้งาน เงื่อนไขการลงทะเบียน / และข้อกำหนดของสมาชิกที่ใช้กับเว็บไซต์นี้

เราอาจเก็บรวบรวมและเก็บข้อมูลการติดต่อผู้เข้าชมเว็บไซต์ (ทั้งนี้รวมไปถึง ที่อยู่อีเมลของพวกเขา URLs, IP address และชนิดของเบราว์เซอร์ โดยไม่จำกัดเฉพาะที่กล่าวมา) เว้นแต่คุณได้คัดค้าน ข้อมูลนี้อาจจะใช้เพื่อ:

 • ส่งข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของเรา และการส่งเสริมการขายทั่วไป ซึ่งเราเชื่อว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับคุณ;
 • ปรับแต่งเนื้อหาที่คุณอาจจะเห็นเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และที่เราอาจจะส่งไปให้คุณ;
 • ตรวจสอบผู้ที่จะเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้บริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์; และ
 • วินิจฉัยประเภทของบุคคลที่เข้าถึงเว็บไซต์

ถ้าคุณไม่ต้องการที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ในลักษณะนี้หรือเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอื่นๆ คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราที่ office(at)biomin.net.

เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของเรา เราใช้คุกกี้ขององค์กรที่สามและการวางแท็กรีมาร์เก็ตติ้ง (ข้อมูลโค้ดขนาดสั้น) ในเว็บไซต์นี้จาก `Google Adwords Remarketing'

แท็กเหล่านี้ในระบบของเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเกณฑ์กรอง แต่จะไม่ให้รายละเอียดส่วนบุคคลเหล่านี้กับองค์กรที่สาม

คุกกี้ขององค์กรที่สามในที่นี้จะใช้เฉพาะข้อมูลซึ่งไม่มีลักษณะเฉพาะเท่านั้น

หากคุณต้องการที่จะออกจากกิจกรรมการตลาดเหล่านี้ คุณจะต้องปฏิเสธการใช้คุกกี้ดังกล่าว คุณสามารถจัดการการใช้คุกกี้ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ

เนื่องจากคุกกี้บางส่วนมีความจำเป็นสำหรับการทำงานในเว็บไซต์ของเรา โปรดทราบว่าการปิดคุกกี้บางส่วนในเบราว์เซอร์ของคุณอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

เราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรที่สามหรือทำการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับการใช้งานของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

หากคุณขอไม่ให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะเฉพาะหรือทั้งหมด เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการตรวจสอบคำขอของคุณ แต่เรายังอาจใช้หรือเปิดเผยข้อมูลถ้า:

 • เราแจ้งให้ท่านทราบต่อมาว่าให้ข้อมูลหรือไม่ให้ข้อมูล และคุณไม่ได้ปฏิเสธการแจ้งนั้น;
 • เราเชื่อว่าการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นนั้น เป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของรัฐบาลหรือในการทำงานเพื่อรักษาความปลอดภัยของประชาชน; หรือ
 • เราต้องปฏิตามกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูล

เราจะรักษาเนื้อหาของ e-mail หรือวัสดุอื่น ๆ ที่คุณส่งให้เราถ้าเราเชื่อว่าเรามีข้อกำหนดทางกฎหมายที่จะทำเช่นนั้น

เราอาจจะตรวจสอบข้อมูลที่คุณส่งให้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาหรือการบำรุงรักษาหรือในรูปแบบใดๆ ต่ออีเมลที่ต้องสงสัย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและจัดเก็บไว้จะถูกเก็บเป็นความลับ ตามมาตรฐานเดียวกันกับที่เราใช้กับข้อมูลที่เป็นความลับของเราเอง แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของการส่งถ่ายข้อมูลและไม่สามารถรับประกันได้ว่าระบบของเราจะไม่สามารถให้แฮกเกอร์หรือผู้ไม่ได้รับอนุญาตหรือเป็นอันตรายอื่นๆ บุกรุก

คุณมีสิทธิ์ที่จะมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณที่คุณได้ให้ไว้กับเราผ่านทางเว็บไซต์นี้ คุณมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือลบข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่เราจำต้องรักษามันไว้ตามกฎหมาย

ในกรณีที่คุณใช้การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ โปรดทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นอาจแตกต่างจากเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อปฏิบัติของเว็บไซต์อื่น ๆ

หากคุณต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หรือหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณซึ่งอาจจะอยู่ในความครอบครองของเราสามารถติดต่อเราได้ที่ office(at)biomin.net

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เมื่อเราพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของเรา