ศูนย์ข้อมูลความรู้ภาษา

ประเภท


ชนิด


หัวข้อ644 รายการที่พบ!

ไบโอมิน แถลงรายละเอียดงานประชุมวิชาการด้านโภชนศาสตร์แห่งทวีปเอเชีย (Asia Nutrition Forum 2017)

ผู้นำด้านสุขภาพสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ ตลอดจนนักวิจัย นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ รวมตัวกันในห้าเมืองได้แก่ เมืองธากา เดลี ไทเป อู๋ซี และโตเกียว ตั้งแต่วันที่ 22...