Qui định & Điều khoản

Những điều khoản và điều kiện áp dụng đối với việc sử dụng trang mạng này, bao gồm việc có được các dịch vụ trên trang mạng này. Khi sử dụng trang mạng này cho bất kỳ mục đích nào, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này. Nếu không, bạn phải ngưng sử dụng trang mạng chúng tôi. Những điều khoản và điều kiện phải được đọc cùng với các điều khoản áp dụng khác và điều kiện điều chỉnh việc sử dụng trang mạng này.

Trong các điều khoản và điều kiện, các từ ngữ "chúng tôi" và “của chúng tôi” thuộc về:

BIOMIN Holding GmbH
Erber Campus 1
3131 Getzersdorf
Austria

Sửa đổi đối với Điều khoản và Điều kiện

Chúng tôi có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện theo thời gian. Sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được thông báo trên trang mạng này. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang mạng này phải theo một thỏa thuận bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện được sửa đổi.

Thành viên

Để truy cập một số thông tin trên trang mạng này, bạn cần phải trở thành thành viên. Để trở thành và duy trì là một thành viên bạn phải đăng ký và tuân thủ các điều khoản, điều kiện, những quy định cụ thể dành cho thành viên được đề cập trên trang mạng này theo thời gian.

Chúng tôi có quyền ngừng cung cấp dịch vụ thành viên bổ sung và / hoặc chấm dứt việc là thành viên của bạn bất kỳ lúc nào. Bạn phải chắc chắn rằng bạn cập nhật thông tin đăng ký của bạn khi chúng thay đổi, nếu không, có khả năng bạn sẽ không thể sử dụng dịch vụ thành viên.

Bạn phải đảm bảo rằng bất kỳ mật khẩu cho phép bạn sử dụng dịch vụ thành viên của chúng tôi được giữ bí mật, bạn không cho phép bất cứ ai khác sử dụng dịch vụ thành viên của bạn.

Thông tin

Tất cả các thông tin được cung cấp trên trang mạng này đều lành mạnh. Bạn chấp nhận rằng thông tin là chung và không được tư vấn. Chúng tôi có được thông tin từ nguồn nội bộ và từ các nguồn khác, chúng tôi có thể cập nhật hoặc không khi chúng tôi thấy phù hợp. Do đó chúng tôi không thể bảo đảm rằng bất kỳ thông tin nào cũng là hiện thời, đáng tin cậy, chính xác và đầy đủ. Vì chúng tôi không thể kiểm soát mạng nói chung, chúng tôi cũng không đảm bảo rằng truy cập của bạn sẽ không bị gián đoạn hoặc an toàn.

Bạn nên thực hiện các yêu cầu của riêng bạn và tìm kiếm lời khuyên của riêng bạn từ những người có trình độ thích hợp trước khi làm theo bất kỳ thông tin nào bạn tìm thấy trên trang mạng này.

TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ TỔN THẤT NÀO (KỂ CẢ DO SƠ SUẤT) MÀ BẠN TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP BỊ LIÊN QUAN VỀ VIỆC SỬ DỤNG TRANG MẠNG HAY BẤT CỨ TRANG LIÊN KẾT NÀO, CHÚNG TÔI CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT CỨ MẤT MÁT NÀO PHÁT SINH TRONG VÀ NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN CŨNG NHƯ THÔNG QUA CÁC TRANG MẠNG LIÊN KẾT.

MỞ RỘNG RA THEO LUẬT, CÁC TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ ĐƯỢC SUY RA TỪ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ LUẬT LỆ ĐƯỢC LIỆT KÊ DƯỚI ĐÂY. KHI LUẬT ĐÃ CHỈ RÕ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO, BẠN SẼ BỊ HẠN CHẾ VIỆC THỰC HIỆN. CÓ THỂ CÓ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC CHO LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI, NHƯNG THỰC TẾ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI LÀ CÓ GIỚI HẠN. ĐIỀU NÀY CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ TRÊN TRANG MẠNG.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO VIỆC THẤT THOÁT LỢI NHUẬN, HOẶC BẤT CỨ HẬU QUẢ / MẤT MÁT NÀO.

Cảnh báo cụ thể

Bạn phải đảm bảo rằng việc truy cập và sử dụng thông tin của bạn trên trang mạng không phạm pháp hoặc bị cấm bởi luật pháp.

Bạn phải có biện pháp phòng ngừa của riêng bạn để đảm bảo rằng quá trình bạn truy cập vào trang mạng này không đặt bạn vào nguy cơ của virus, mã máy tính độc hại hoặc các hình thức có thể làm hỏng hệ thống máy tính của riêng bạn.

Để loại bỏ các nghi ngờ, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự can thiệp hay thiệt hại cho hệ thống máy tính của riêng bạn được phát sinh liên quan đến việc bạn sử dụng trang mạng này hoặc bất kỳ trang mạng liên kết nào.

CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG DỊCH VỤ CHÚNG TÔI TRÊN TRANG MẠNG NÀY SẼ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC NHU CẦU CỦA BẠN.

Mặc dù đã cài đặt những cảnh báo, vẫn có thể xuất hiện những truy cập trái phép, những vấn đề về đường truyền, các dữ liệu, thông tin trong máy tính của bạn hoặc trên trang mạng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ những hoạt động kể trên.

Đóng góp của bạn

Theo thời gian chúng tôi cung cấp phương tiện cho bạn và những người khác tham gia vào các cuộc đối thoại, chúng tôi cho phép bạn gửi tài liệu và ý kiến đóng góp. ("đóng góp của bạn"). Các quy tắc sau áp dụng cho những đóng góp và phải được thực hiện nghiêm ngặt (theo các luật lệ được áp dụng):

 • Đóng góp của bạn có thể được chúng tôi giữ lại (sau khi bạn cấp giấy xác nhận cho chúng tôi) nếu thích hợp với những chính sách riêng của chúng tôi.
 • CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG HOẶC TÍNH HỢP PHÁP CỦA BẤT KỲ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP NÀO CỦA BẠN HOẶC CỦA NGƯỜI KHÁC. CHÚNG TÔI TUÂN THỦ THEO PHÁP LUẬT TRONG VIỆC TIẾP NHẬN CÁC ĐÓNG GÓP ĐƯỢC BAN HÀNH TỪ BẤT KỲ CƠ QUAN LẬP PHÁP NÀO.
 • Bạn không được quảng cáo, truyền tải, lưu trữ hoặc đăng các nội dung mang tính khiêu dâm, các tài liệu mang tính phân biệt đối xử (ví dụ như tài liệu phân biệt đối xử quốc tịch, chủng tộc, tôn giáo, nguồn gốc dân tộc, hoặc giới tính).
 • Bạn không được truyền tải hoặc nói xấu, quấy rối, lạm dụng, hoặc đe dọa bằng ngôn ngữ hoặc tài liệu.
 • Bạn không được giả mạo hoặc xuyên tạc tiêu đề thư, cho dù toàn bộ hoặc một phần. Bạn cũng không được đạo văn của người khác.
 • Khi không được phép, bạn không được truy cập hoặc cố gắng truy cập vào các tài khoản hoặc các mạng của chúng tôi hoặc người khác, hoặc cố gắng xâm nhập vào các biện pháp an ninh của hệ thống của chúng tôi hoặc của bất cứ ai khác (thường được gọi là "đột nhập" hay "bẻ khóa ").
 • Bạn không được phát tán thông tin liên quan hoặc tham gia vào việc tạo ra và gửi virus mạng, sâu độc, mã độc, ping, hoặc bom thư, hay bất kỳ các hoạt động khác làm gián đoạn việc sử dụng hoặc cản trở người khác sử dụng hiệu quả trang mạng này.
 • Bạn không được gửi thư điện tử cho những người không muốn nhận thư điện tử của bạn (thường được gọi là "thư rác").
 • Bạn không được tham gia vào các hoạt động, hợp pháp hoặc bất hợp pháp, mà chúng tôi xác định có hại cho người sử dụng khác của trang mạng này, cho hoạt động của chúng tôi, cho danh tiếng, uy tín, hoặc quan hệ khách hàng.

Bản quyền

Bản quyền trên trang mạng này và tất cả các phần liên quan (có thể nhìn thấy, nghe hoặc không nghe được bao gồm các mã) là thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Theo luật pháp, chúng tôi sở hữu trang mạng này, vì thế bạn không có quyền thực hiện các hành động dưới đây dưới mọi hình thức hay cách thức nào:

 • thích ứng, sao chép, lưu trữ, phân phối, trưng bày, biểu diễn, xuất bản hoặc tạo ra tác phẩm phát sinh từ bất kỳ phần nào của trang mạng này, trừ khi có những quy định cho từng trường hợp cụ thể.
 • thương mại hóa thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ thu được từ bất kỳ phần nào của trang mạng này.

Thương hiệu

Nếu bạn sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại của chúng tôi trong phần tham khảo cho các hoạt động, các sản phẩm, dịch vụ, bạn phải đính kèm một tuyên bố rằng bạn đang sử dụng thương hiệu của chúng tôi. Bạn không được sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại của chúng tôi dưới các hình thức sau:

 • in toàn bộ hoặc một phần của thương hiệu riêng cho bạn;
 • kết nối với các hoạt động, sản phẩm hay dịch vụ mà không phải là của chúng tôi;
 • mọi hành động có thể gây nhầm lẫn, sai lệch hoặc lừa đảo;
 • mọi hành động làm sụt giảm giá trị chúng tôi hoặc thông tin của chúng tôi, các sản phẩm, dịch vụ (bao gồm cả trang mạng này).

Tất cả các nhãn hiệu khác, tên sản phẩm, tên công ty và logo xuất hiện trên www.biomin.net là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Giới hạn sử dụng

Trừ khi chúng tôi đồng ý bằng văn bản nếu không bạn chỉ được cung cấp quyền truy cập vào trang mạng này sử dụng cho mục đích cá nhân của bạn. Bạn được phép in một bản sao của bất kỳ thông tin nào trên trang mạng này để sử dụng cho mục đích cá nhân của bạn, ngoại trừ những phần bị cấm in. Nếu chưa được sự đồng ý như trên, bạn không thể sử dụng những thông tin trên trang mạng cho mục đích thương mại.

Liên kết

Trang mạng này có thể liên kết đến các trang mạng khác ("các trang mạng liên kết"). Những liên kết được cung cấp cho sự tiện lợi của người truy cập, những liên kết này có thể vẫn hiện hành hoặc đã ngưng hoạt động.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc bảo mật liên kết với các trang mạng liên kết.

Liên kết của chúng tôi với các trang mạng liên kết không nên được hiểu như là một phê duyệt, xác nhận hoặc đề nghị về chủ sở hữu hoặc điều hành các trang mạng liên kết, hoặc các thông tin, đồ họa, vật liệu, sản phẩm, dịch vụ hoặc trên những trang mạng liên kết các trang mạng, trừ khi có đề cập trong phạm vi quy định

Bạn có thể không được liên kết đến trang mạng khi không có sự cho phép của chúng tôi. Trong mọi trường hợp, bất kỳ tài liệu nào liên quan đến trang mạng của chúng tôi được mở trong một cửa sổ riêng biệt và rõ ràng phải xác định rằng nó xuất phát từ trang mạng này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc đảm bảo rằng liên kết vẫn còn hoạt động, và bạn nên lưu ý rằng những liên kết như vậy có thể bị ảnh hưởng khi được tổ chức lại, chúng tôi có quyền thực hiện mà không báo trước.

Chúng tôi quản lý thư điện tử như thế nào

Chúng tôi sẽ bảo toàn nội dung của bất kỳ thư điện tử bạn gửi cho chúng tôi nếu chúng tôi tin rằng chúng tôi có các yêu cầu pháp lý để làm như vậy. Chúng tôi có thể theo dõi nội dung tin nhắn thư điện tử của bạn để giải quyết sự cố cho việc bảo trì khi có bất kỳ nghi ngờ nào về việc lạm dụng thư điện tử.

Bảo mật thông tin

Không có việc truyền tải dữ liệu qua mạng nào có thể được bảo đảm là hoàn toàn an toàn. Khi chúng tôi cố gắng để bảo vệ thông tin đó, chúng tôi không đảm bảo an ninh của bất kỳ thông tin nào mà bạn chuyển tới chúng tôi. Theo đó, bất kỳ thông tin nào mà bạn chuyển tới chúng tôi được xem là rủi ro của riêng bạn. Tuy nhiên, một khi chúng tôi nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ sự an toàn của thông tin đó.

Chấm dứt truy cập

Chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập vào trang mạng này mà không cần báo trước. Việc từ chối trách nhiệm của chúng tôi sẽ diễn ra đối với bất kỳ sự chấm dứt truy cập nào.

Bình luận/Khiếu nại

Khi có bất kỳ ý kiến hoặc khiếu nại liên quan đến các điều khoản và điều kiện hoặc liên quan đến bất kỳ vi phạm cáo buộc, vui lòng gửi email đến office(at)biomin.net.

Chính sách đăng ký

Các chi tiết mà bạn cung cấp khi đăng ký phải là chi tiết của riêng bạn và phải chính xác. Mạo danh người khác là một vi phạm rất nghiêm trọng của các điều khoản và điều kiện khi bạn sử dụng trang mạng này.

Những lý do chính mà chúng tôi thu thập thông tin đăng ký là để tùy chỉnh các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn qua trang mạng này hoặc bằng cách liên hệ trực tiếp dựa trên thông tin bạn cung cấp. Bằng cách cung cấp thông tin đăng ký, bạn đồng ý cho phép chúng tôi cung cấp các dịch vụ và quảng bá sản phẩm mà chúng tôi được cho là bạn có thể đang quan tâm.

Chúng tôi quan tâm thu thập và lưu giữ thông tin cá nhân của bạn rất nghiêm túc và sẽ thực hiện chính sách bảo mật của chúng tôi đối với các thông tin của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm hoặc câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với office(at)biomin.net.

Chính sách bảo mật

Chính sách này là để được đọc cùng với các điều khoản và điều kiện cho việc đăng ký thành viên được áp dụng trong trang mạng này.

Chúng tôi có thể thu thập và lưu giữ thông tin liên hệ với khách truy cập trang mạng (như thư điện tử, URL, địa chỉ IP và loại trình duyệt). Trừ khi bạn phản đối, thông tin này có thể được sử dụng:

 • để gửi tin tức, thông tin về hoạt động của chúng tôi và tài liệu quảng cáo nói chung mà chúng tôi tin rằng có thể hữu ích cho bạn;
 • tùy chỉnh các tài liệu bạn có thể nhìn thấy khi truy cập vào trang mạng và những thông tin chúng tôi có thể gửi cho bạn;
 • để theo dõi người truy cập vào các trang mạng hoặc sử dụng dịch vụ được cung cấp trên trang mạng;
 • nhập hồ sơ của người truy cập vào trang mạng.

Nếu bạn không muốn có những thông tin cá nhân của bạn được sử dụng bất kỳ mục đích cụ thể nào, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ office(at)biomin.net.

Nhằm cải thiện trang mạng và các dịch vụ của chúng tôi, hiện nay chúng tôi đang sử dụng dịch vụ trực tuyến của công ty thứ ba và các thẻ đánh dấu tiếp thị trên trang mạng để phục vụ việc “Quảng cáo từ khóa Google”.

Các thẻ trên hệ thống của chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân như là một bộ lọc tiêu chuẩn, tuy nhiên không có bất kì thông tin cá nhân nào được cung cấp cho bên thứ ba.

Dịch vụ của bên thứ ba chỉ được sử dụng những thông tin ẩn danh.

Nếu bạn muốn chọn lựa những hoạt động tiếp thị này, bạn phải từ chối sử dụng những thông tin như vậy. Bạn có thể quản lí việc sử dụng thông tin bằng cách thiết lập trong trình duyệt mạng của bạn.

Một số thông tin rất cần thiết cho hoạt động trang mạng của chúng tôi, vì vậy xin lưu ý rằng việc dừng hoạt động của chúng trong trình duyệt của bạn có thể ảnh hưởng đến việc bạn truy cập trang mạng của chúng tôi.

Trừ khi có những qui định khác, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho bất kì mục đích nào khác ngoài việc phục vụ cho việc truy cập trang mạng này. Nhằm loại bỏ nghi ngờ, thông tin cá nhân sẽ không được sử dụng cho bất kì mục đích nào khác mà bạn không mong muốn.

Nếu bạn yêu cầu chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ áp dụng mọi biện pháp hợp lý để thực hiện yêu cầu của bạn nhưng chúng tôi vẫn có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin nếu:

 • chúng tôi thông báo cho bạn về những mục đích sử dụng và bạn không phản đối việc sử dụng đó;
 • chúng tôi tin rằng việc sử dụng hoặc tiết lộ đó là cần thiết để hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan cho chính phủ, an ninh công cộng trong việc thực hiện chức năng của mình; hoặc
 • chúng tôi được yêu cầu của pháp luật để công bố thông tin.

Chúng tôi sẽ bảo toàn nội dung của bất kỳ thư điện tử hoặc tài liệu khác mà bạn gửi cho chúng tôi nếu chúng tôi tin rằng chúng tôi có các yêu cầu pháp lý để làm như vậy.

Những gì bạn gửi cho chúng tôi có thể được giám sát để xác định sự cố hoặc các mục đích bảo trì, hoặc bất kỳ hình thức nghi ngờ lạm dụng thư điện tử nào.

Tất cả các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và giữ lại được giữ bí mật theo tiêu chuẩn chúng tôi đặt ra. Bạn sẽ đánh giá cao điều đó tuy nhiên không phải là chúng tôi có thể đảm bảo sự an toàn của truyền dẫn, cũng như chúng tôi có thể đảm bảo rằng hệ thống của chúng tôi là không thể xâm nhập bởi tin tặc hoặc các nguồn độc hại khác.

Bạn được quyền truy cập vào bất kỳ thông tin cá nhân liên quan đến bạn mà bạn đã từng cung cấp cho chúng tôi qua trang mạng này. Bạn được quyền chỉnh sửa hoặc xóa thông tin đó trừ khi chúng tôi được yêu cầu của pháp luật để giữ lại nó.

Trường hợp bạn sử dụng một liên kết khác từ trang mạng này xin vui lòng lưu ý rằng chính sách bảo mật của các trang mạng khác có thể khác với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật ở bất kỳ trang mạng khác.

Nếu bạn muốn nhận xét hoặc truy vấn về chính sách bảo mật của chúng tôi, hoặc nếu bạn muốn thực hiện một cuộc điều tra về bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi sở hữu, liên hệ với chúng tôi tại office(at)biomin.net

Chính sách bảo mật có thể được thay đổi bất cứ lúc nào. Khi có các thay đổi đáng chú ý, chúng tôi sẽ đặt một thông báo trên trang mạng của chúng tôi.