Science & Solutions Special - ABF Poultry

Trong vấn đề này

Science & Solutions Special - ABF PoultryQuan điểm của nhà dinh dưỡng về loại bỏ kháng sinh trong chăn nuôi gia cầm
Làm thế nào để đáp ứng được cơ hội và thách thức dinh dưỡng chủ chốt trong chăn nuôi gia cầm phi/không kháng sinh (ABF – Antibiotic-free)

Nuôi gà khỏe không kháng sinh
Sự hiểu biết và sự chọn lọc phụ gia thức ăn chăn nuôi mới cho hệ thống “Không kháng sinh bao giờ” (NAE).

 

Subscribe now