Trung tâm Thông tinNgôn ngữ

Loài


Loài


Chủ đề522 Danh mục đã tìm thấy!

Ruột heo và Euro 2016 có điểm chung gì

Chúng ta có thể nghĩ rằng làn da như là rào cản bề mặt giữa động vật và thế giới bên ngoài, nhưng chúng ta cần phải xem xét cũng một bề mặt lớn hơn nhiều: thành ruột.

Grass to Save Cash

Grass silage is an often overlooked alternative to purchased grain or corn (maize) silage that can support healthy, high-producing dairy herds while reducing feed costs—provided that it is ensiled...