Przejdź do treści
Do nawigacji główn

Zasady i Warunki

Niniejsze warunki mają zastosowanie do korzystania z tej witryny, w tym do korzystania z usług za pośrednictwem tej witryny. Korzystając z tej witryny do tych lub jakichkolwiek innych celów, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków. Jeśli nie akceptujesz tych warunków, musisz powstrzymać się od korzystania z witryny. Niniejsze warunki należy czytać w połączeniu z wszelkimi innymi obowiązującymi warunkami regulującymi korzystanie z tej witryny.

W niniejszych warunkach wyrażenia „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do

BIOMIN Holding GmbH Erber Campus 1 3131 Getzersdorf Austria

Polityka prywatności

Niniejsze zasady należy czytać w połączeniu z warunkami dopuszczalnego użytkowania oraz warunkami rejestracji/członkostwa, które mają zastosowanie do tej witryny. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

przejdź do Polityki Prywatności

1. Zmiany Regulaminu

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych warunków od czasu do czasu. Zmiany wejdą w życie natychmiast po powiadomieniu na tej stronie. Dalsze korzystanie ze strony internetowej po takim powiadomieniu będzie oznaczało zgodę na związanie się zmienionymi warunkami.

2. Członkostwo

Aby uzyskać dostęp do niektórych informacji na tej stronie, być może będziesz musiał zostać członkiem. Aby zostać i pozostać członkiem, musisz zarejestrować się i przestrzegać niniejszych warunków wraz z innymi szczegółowymi zasadami członkostwa zawartymi na tej stronie od czasu do czasu.

Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania świadczenia dodatkowych usług członkowskich i/lub do zakończenia członkostwa w dowolnym momencie. Musisz upewnić się, że zaktualizowałeś swoje dane rejestracyjne, jeśli ulegną zmianie, w przeciwnym razie możesz nie być w stanie korzystać z usług członkowskich.

Musisz upewnić się, że każde hasło umożliwiające korzystanie z naszych usług członkowskich jest bezpieczne i że nie pozwalasz nikomu innemu na dostęp do usług członkowskich za pomocą Twojego członkostwa.

3. Informacje

Wszystkie informacje podane na tej stronie są podawane w dobrej wierze. Przyjmujesz do wiadomości, że informacje mają charakter ogólny i nie stanowią porady. Pozyskujemy nasze informacje z naszych własnych wewnętrznych źródeł oraz z innych źródeł i możemy je aktualizować lub nie od czasu do czasu, jak uznamy to za stosowne. . W związku z tym nie możemy i nie dajemy żadnych gwarancji ani zapewnień, że którekolwiek z informacji są aktualne, wiarygodne, dokładne lub kompletne. . Ponieważ ogólnie nie mamy kontroli nad Internetem, nie możemy również zagwarantować, że Twój dostęp będzie terminowy, nieprzerwany lub bezpieczny.

Przed podjęciem jakichkolwiek działań lub poleganiem na jakichkolwiek informacjach znalezionych na tej stronie należy zasięgnąć własnych informacji i zasięgnąć porady u odpowiednio wykwalifikowanych osób. .

4. Zastrzeżenie

NIE PRZYJMUJEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY SZKODY, JEDNAK SPOWODOWANE (W TYM W WYNIKU ZANIEDBANIA), KTÓRE MOŻESZ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PONIESIĆ W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z TEJ STRONY LUB DOWOLNEJ STRONY INTERNETOWEJ, ANI NIE PRZYJMUJEMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY KORZYSTANIA Z INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ WITRYNIE LUB DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM TEJ STRONY INTERNETOWEJ.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO NINIEJSZYM WYKLUCZONE SĄ WSZELKIE WARUNKI LUB GWARANCJE, KTÓRE BYŁYBY DOROZUMIANE W NINIEJSZYCH WARUNKACH. W PRZYPADKU, KTÓRY PRZEPISY NAKŁADAJĄ JAKIKOLWIEK WARUNEK LUB GWARANCJĘ, I ŻE PRZEPISY ZABRANIAJĄ WYŁĄCZENIA LUB MODYFIKOWANIA ZASTOSOWANIA LUB NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W RAMACH JAKIEGOKOLWIEK TAKIEGO WARUNKU LUB GWARANCJI, WARUNEK LUB GWARANCJA BĘDZIE UZNANA ZA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TEN WARUNEK LUB GWARANCJĘ PONOWNEGO DOSTARCZANIA USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM TEJ STRONY.

W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB JAKIEKOLWIEK INNE FORMY WTÓRNEJ STRATY LUB SZKODY.

5. Szczególne ostrzeżenia Specific

Musisz upewnić się, że Twój dostęp do tej witryny i wykorzystanie jakichkolwiek informacji nie jest nielegalne lub zabronione przez obowiązujące Cię przepisy.

Musisz podjąć własne środki ostrożności, aby zapewnić, że proces, który stosujesz w celu uzyskania dostępu do tej witryny, nie naraża Cię na ryzyko wirusów, złośliwego kodu komputerowego lub innych form ingerencji, które mogą uszkodzić Twój własny system komputerowy.

W celu usunięcia wątpliwości nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia lub uszkodzenia własnego systemu komputerowego, które powstają w związku z korzystaniem z tej witryny lub jakiejkolwiek witryny, do której prowadzi łącze.

NIE UDZIELAMY GWARANCJI, ŻE USŁUGI UZYSKANE OD NAS W TEJ WITRYNIE SPEŁNIĄ PAŃSTWA WYMAGANIA.

Przyjmujesz do wiadomości, że pomimo wszelkich uzasadnionych środków ostrożności z naszej strony, istnieje ryzyko nieuprawnionego dostępu lub zmiany Twoich transmisji lub danych lub informacji zawartych w Twoim systemie komputerowym lub na tej stronie internetowej. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani odpowiedzialności za jakiekolwiek takie straty, które możesz ponieść w wyniku takiej działalności.

6. Twój wkład

Od czasu do czasu możemy zapewnić Tobie i innym osobom możliwość nawiązania dialogu z nami i/lub sobą nawzajem oraz ogólnie umożliwić Ci przesyłanie materiałów i komentarzy do tej witryny („Twój wkład”). Następujące zasady mają zastosowanie do tych składek i muszą być ściśle przestrzegane (oprócz wszelkich obowiązujących przepisów):

 • Twoje składki mogą zostać przez nas zatrzymane, a Ty udzielasz nam nieodwołalnej, wieczystej bezpłatnej licencji na korzystanie z nich według naszego uznania, zgodnie z naszą polityką prywatności.
 • NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ ANI ZGODNOŚĆ Z PRAWEM JAKICHKOLWIEK WKŁADÓW PAŃSTWA LUB WKŁADÓW INNYCH. NALEŻY WIEDZIEĆ, ŻE BĘDZIEMY W PEŁNI SPEŁNIĆ ZGODNE Z PRAWEM ŻĄDANIA DOSTĘPU DO TWOICH WKŁADÓW I TOŻSAMOŚCI ZGŁOSZONE PRZEZ INSTYTUCJE EGZEKWOWANIA LUB INNY ORGANIZM WŁAŚCIWY.
 • nie wolno reklamować, przesyłać, przechowywać, publikować, wyświetlać ani w inny sposób udostępniać pornografii, materiałów obscenicznych lub materiałów dyskryminujących (np. materiałów dyskryminujących ze względu na narodowość, rasę, religię, pochodzenie etniczne lub płeć).
 • nie wolno przesyłać ani zamieszczać oszczerczych, napastliwych, obraźliwych lub zawierających groźby języka lub materiałów.
 • nie wolno podrabiać ani wprowadzać w błąd (tj. „podrabiać”) nagłówków wiadomości, w całości lub w części, w celu zamaskowania autora Twojego wkładu.
 • nie wolno, bez ważnego upoważnienia, uzyskiwać dostępu lub podejmować prób uzyskania dostępu do komputerów, kont lub sieci należących do nas lub innej osoby, ani próbować przeniknąć środków bezpieczeństwa naszego systemu lub innych osób (często znane jako „hakowanie” lub „łamanie ").
 • nie wolno rozpowszechniać informacji dotyczących ani angażować się w tworzenie i wysyłanie wirusów internetowych, robaków, koni trojańskich, pingowania, zalania, bombardowań pocztowych lub ataków typu „odmowa usługi” ani żadnych innych działań, które zakłócają korzystanie lub zakłócają zdolność innym, aby efektywnie korzystać z tej witryny.
 • nie wolno wysyłać niechcianych wiadomości e-mail do innych użytkowników tej witryny lub innych osób za pośrednictwem tej witryny w sposób wyraźny lub dorozumiany reklamujący Twoje usługi lub produkty (często znany jako „spam”).
 • nie wolno angażować się w działania, zgodne z prawem lub niezgodne z prawem, które uznamy za szkodliwe dla innych użytkowników tej witryny, naszych operacji, reputacji, dobrej woli lub relacji z klientami.

7. Prawa autorskie

Prawa autorskie do tej witryny i wszystkich jej części (widoczne, słyszalne lub nie, w tym cały kod) są naszą własnością lub są przez nas licencjonowane. Poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez prawo w jakiejkolwiek jurysdykcji lub wyraźnie upoważnionym przez nas, nie możesz w żadnej formie ani w żaden sposób:

 • adaptować, powielać, przechowywać, rozpowszechniać, wyświetlać, wykonywać, publikować lub tworzyć dzieł pochodnych z dowolnej części tej witryny, o ile nie określono inaczej; lub
 • komercjalizacji jakichkolwiek informacji, produktów lub usług uzyskanych z dowolnej części tej witryny.

8. Znaki towarowe

Jeśli używasz któregokolwiek z naszych znaków towarowych w odniesieniu do naszej działalności, produktów lub usług, musisz dołączyć oświadczenie przypisujące nam ten znak towarowy. Nie możesz używać żadnego z naszych znaków towarowych:

 • w lub jako całość lub część własnych znaków towarowych;
 • w związku z działaniami, produktami lub usługami, które nie są nasze;
 • w sposób, który może być mylący, mylący lub zwodniczy;
 • w sposób dyskredytujący nas lub nasze informacje, produkty lub usługi (w tym tę stronę internetową).

Wszystkie inne znaki towarowe, nazwy produktów oraz nazwy firm i logo pojawiające się na stronie www.biomin.net są własnością ich odpowiednich właścicieli.

9. Ograniczone użytkowanie

O ile nie uzgodnimy inaczej na piśmie, dostęp do tej strony internetowej zapewniamy wyłącznie do użytku osobistego. W szczególności nie możesz bez naszej pisemnej zgody sprzedawać informacji uzyskanych z tej witryny lub wykorzystywać tych informacji w związku z jakąkolwiek inną działalnością handlową.

10. Łączenie

Ta strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych ("linki internetowe"). Te linki są podawane wyłącznie dla wygody i nie mogą pozostać aktualne ani być utrzymywane.

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści ani praktyki prywatności związane z powiązanymi witrynami.

Nasze łącza do witryn, do których prowadzą łącza, nie powinny być interpretowane jako aprobata, aprobata lub rekomendacja przez nas właścicieli lub operatorów tych witryn, do których prowadzą łącza, ani żadnych informacji, grafik, materiałów, produktów lub usług, do których odnoszą się lub które są zawarte w tych witrynach, do których prowadzą łącza, chyba że oraz w zakresie określonym inaczej.

Nie możesz linkować do tej witryny bez naszej zgody. W każdym przypadku wszelkie materiały, do których prowadzą linki na naszej stronie, nie mogą być oprawione, ale muszą być otwierane w osobnym oknie i muszą wyraźnie wskazywać, że pochodzą z tej witryny. Nie ponosimy odpowiedzialności za upewnienie się, że jakikolwiek taki link pozostanie aktywny i należy pamiętać, że na takie linki może wpłynąć jakakolwiek reorganizacja tej witryny, którą zastrzegamy sobie bez uprzedzenia.

11. Jak postępujemy z e-mailami

Zachowamy treść każdej wysłanej do nas wiadomości e-mail i wykorzystamy ją w trakcie naszej działalności biznesowej, jeśli uznamy, że mamy do tego prawny obowiązek.

12. Bezpieczeństwo informacji

Niestety, żadna transmisja danych przez Internet nie może być zagwarantowana jako całkowicie bezpieczna. Chociaż staramy się chronić takie informacje, nie gwarantujemy i nie możemy zapewnić bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przekazujesz. W związku z tym wszelkie informacje, które nam przekazujesz, są przekazywane na własne ryzyko. Niemniej jednak, gdy otrzymamy Twoją transmisję, podejmiemy uzasadnione kroki w celu zachowania bezpieczeństwa takich informacji.

13. Zakończenie dostępu

Możemy zakończyć dostęp do tej witryny w dowolnym momencie bez powiadomienia. Nasze zastrzeżenie pozostanie jednak w mocy po takim rozwiązaniu.

14. Uwagi/Skargi

Wszelkie uwagi lub skargi dotyczące niniejszych warunków lub dotyczące domniemanego ich naruszenia należy przesyłać na adres dataprotection(at)erber-group.net.

15. Polityka rejestracyjna

Dane, które podajesz podczas rejestracji, muszą być Twoimi danymi i muszą być poprawne. Podszywanie się pod kogoś innego jest bardzo poważnym naruszeniem warunków dopuszczalnego użytkowania, które mają zastosowanie do korzystania z tej witryny.

Głównym powodem, dla którego zbieramy informacje rejestracyjne, jest dostosowanie usługi, którą świadczymy Ci za pośrednictwem tej witryny lub poprzez bezpośredni kontakt na podstawie podanych przez Ciebie informacji. Podając swoje dane rejestracyjne, zgadzasz się na świadczenie przez nas tej usługi i promowanie produktów lub usług, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować od czasu do czasu.

Bardzo poważnie traktujemy gromadzenie i przechowywanie Twoich danych osobowych i będziemy ściśle przestrzegać naszej polityki prywatności w odniesieniu do Twoich danych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt: dataprotection(at)erber-group.net