BIOMIN uzyskuje dwie dodatkowe decyzje autoryzacyjne dla Mycofix® dla wszystkich gatunków ptaków.

„Mycofix® jest jedynym produktem na rynku, który z uwagi na swoje zdolności dezaktywacji mikotoksyn, otrzymał rejestracje UE. Fakt, że Mycofix® posiada już trzy takie zezwolenia podkreśla stopień całkowitej ochrony drobiu, indyków i kaczek”-zauważa Ursula Hofstetter, Dyrektor Competence Center ds. Mikotoksyn.

Rozporządzenia UE 2017/913 i 2017/930 po serii działań proceduralnych potwierdzają bezpieczeństwo i skuteczność preparatów FUMzyme® i Biomin® BBSH 797, odpowiadających za ograniczenie zanieczyszczenia pasz mikotoksynami (fumonizyny i trichoteceny).

W kwietniu 2017 r. Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt głosował za zezwoleniem na stosowanie dwóch składników Mycofix® —FUMzyme® i Biomin® BBSH 797- jako substancji zmniejszających zanieczyszczenie pasz mikotoksynami dla wszystkich gatunków ptaków.

BIOMIN uzyskał zezwolenie UE na stosowanie bentonitu (Mycofix® Secure), który wiąże aflatoksyny w odniesieniu do wszystkich gatunków zwierząt (UE 1060/2013).

Zagrożenie mikotoksynami

„Przemysł staje się coraz bardziej świadomy niebezpieczeństw jakie mikotoksyny stwarzają dla stad we wszystkich regionach geograficznych”–potwierdza Pani Hofstetter, zwracając uwagę, że dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie narzędzi wykrywania i szerokiemu zakresowi badań, program BIOMIN Mycotoxin Survey dostarcza najbardziej wszechstronnych informacji na temat występowania mikotoksyn i ich zagrożenia dla zwierząt.

The subclinical effects of mycotoxins in avian species include decreased nutrient absorption, impaired growth or laying performance, compromised gut integrity, greater susceptibility to disease, decreased vaccine efficacy, etc.—all of which negatively impact profitability.

Subkliniczne efekty działania mikotoksyn w drobiu obejmują zmniejszoną absorpcję składników odżywczych, zaburzenia wzrostu i zdolności nośności, obniżoną integralność jelit, większą podatność na choroby, zmniejszoną skuteczność szczepień itd. – co wpływa niekorzystnie na zysk.

„Kluczem do skutecznego zarządzania ryzykiem mikotoksykoz jest ich wykrywanie poprzez regularne testy i efektywne ograniczanie” – stwierdza Pani Hofstetter.

Pełna ochrona

Mycofix® łączy trzy strategie działania –biotransformację, adsorpcję i bioochronę –ich celem jest zapewnienie pełnej ochrony przed mikotoksynami. Liczne badania związane z żywieniem zwierząt wykazały zdolność Mycofix® do rozkładu i dezaktywacji mikotoksyn w przewodzie pokarmowym drobiu.

„Najnowsza generacja Mycofix® jest puntem kulminacyjnym ponad trzydziestoletnich badań naukowych i rozwoju produktu” – wyjaśnia pani Hofstetter. „Dzięki wyeliminowaniu szkód powodowanych przez grzyby, Mycofix® zapewnia lepszą wydajność i prawdziwy zwrot z inwestycji”.

FUMzyme®

Ze względu na strukturę cząsteczkową fumonizyn, substancje adsorpcyjne lub wiążące nie mogą w pełni dezaktywować fumonizyn. FUMzyme® w sposób swoisty i nieodwracalny biotransformuje fumonizyny w nietoksyczne metabolity unikając w ten sposób komplikacji związanych z zanieczyszczeniem fumonizynami.

W listopadzie 2016 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności na podstawie licznych doświadczeń opublikował pozytywną opinię naukową dotyczącą bezpieczeństwa i skuteczności działania preparatu FUMzyme® przeznaczonego do stosowania w paszach dla drobiu, potwierdzając skuteczność FUMzyme® w rozkładzie fumonizyn do nietoksycznych związków w przewodzie pokarmowym.

Udowodnienie skuteczności FUMzyme® opierało się na dowodach bazujących na wskaźniku sfinganiny w surowicy do sfingozyny, kluczowego biomarkera wskazującego na występowanie fumonizynin u zwierząt.

Biomin® BBSH 797

Ani substancje adsorpcyjne czy wiążące ze względu na strukturę molekularną trichotecenów nie są w stanie skutecznie im przeciwdziałać. Biomin® BBSH 797 jest pierwszym, autoryzowanym przez UE mikroorganizmem, który biotransformuje trichoteceny w nieszkodliwe metabolity.

W styczniu 2017 r. na podstawie licznych doświadczeń EFSA opublikowała pozytywną opinię naukową dotyczącą bezpieczeństwa i skuteczności preparatu Biomin® BBSH 797 stosowanego w paszach, potwierdzając jego skuteczność w rozkładzie trichotecenów do nietoksycznych związków w przewodzie pokarmowym ptaków.