Rejestracja FUMzyme® w Unii Europejskiej potwierdza skuteczność biotransformacji fumonizyn

FUMzyme®, część dobrze ugruntowanej linii produktów Mycofix® firmy BIOMIN; jest pierwszym, oczyszczonym enzymem zarejestrowanym przez UE o dowiedzionych właściwościach biotransformacji fumonizyn do nietoksycznych metabolitów.

FUMzyme® został pierwotnie wyizolowany z bakterii glebowych Sphingopyxis Sp. MTA 144 rozkładających fumonizyny i zidentyfikowany przez Centrum Badań BIOMIN jako esteraza fumonizynowa.

Produkt skutecznie degraduje fumonizyny w przewodzie pokarmowym zwierząt do związków o znacznie niższej toksyczności. Stosunek  sfinganiny / sfingozyny uważany za najbardziej miarodajny dla oceny intoksykacji fumonizynami, został uznany jako ważny parametr w krótko- i długo-terminowych badaniach przeprowadzonych w żywieniu trzody chlewnej.

Badania dobitnie wykazały, że zastosowanie enzymu FUMzyme® znacząco zmniejsza stosunek  sfinganiny / sfingozyny u świń żywionych paszą zanieczyszczoną fumonizynami. Ogólnie wartości sfinganiny / sfingozyny powróciły do poziomów obserwowanych u zwierząt żywionych paszą wolną od fumonizyn.

Do chwili obecnej, wiązanie fumonizyn przez substancje adsorpcyjne było jedynym dostępnym rozwiązaniem zapobiegającym zatruciom fumonizynami. Ze względu na strukturę cząsteczkową mikotoksyn i zależność od pH, fumonizyny są w niewystarczającym stopniu adsorbowane przez produkty wiążące mikotoksyny w przewodzie pokarmowym.

Zgodnie z najnowszymi badaniami i oceną zanieczyszczenia pasz mikotoksynami przeprowadzonymi przez BIOMIN w 2014 roku, w których poddano analizie ponad 3.500 próbek na całym świecie, obecność fumonizyn stwierdzono w 82% wszystkich próbek pasz o średnim zanieczyszczeniu ponad 2.200 ppb.

W 2013 roku BIOMIN stał się pierwszą firmą, która otrzymała rejestracje Komisji Europejskiej, w wyodrębnionej nowej grupie dodatków paszowych, dodatków o właściwościach przeciwdziałających mikotoksynom. Zarejestrowano Biomin® BBSH 797 produkt rozkładający deoksyniwalenol (DON) i Mycofix® Secure bentonit wiążący aflatoksyny.

FUMzyme® jest rezultatem prowadzonych od wielu lat intensywnych badań w Centrum Naukowym BIOMIN w Austrii, to przykład na zaangażowanie firmy w tworzenie innowacyjnych strategii i rozwiązań przeciw mikotoksynom.