ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ มีผลบังคับใช้กับการใช้งาน รวมถึงการได้รับบริการผ่านเว็บไซต์นี้
ในการใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้หรืออื่นๆ
คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ คุณจะต้องละเว้นการใช้เว็บไซต์
ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะต้องอ่านควบคู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ในการใช้เว็บไซต์นี้

ในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ คำว่า “เรา” “พวกเรา” และ “ของเรา” หมายถึง

BIOMIN Holding GmbH
Erber Campus 1
3131 Getzersdorf
Austria

1. การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราว การแก้ไขจะมีผลทันที เมื่อประกาศแจ้งบนเว็บไซต์นี้ การที่คุณใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปตามการแจ้งเตือนดังกล่าว แสดงถึงคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น

2. สมาชิกภาพ

ในการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์นี้ คุณอาจจำเป็นต้องเป็นสมาชิก หากต้องการเป็นและคงสถานภาพสมาชิก คุณต้องลงทะเบียนและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงกฎสมาชิกเฉพาะอื่นๆ ของเราที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราว

เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการให้บริการสมาชิกเพิ่มเติม และ/หรือ ยุติการเป็นสมาชิกของคุณได้ตลอดเวลา คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อัปเดตรายละเอียดการลงทะเบียนของคุณหากมีการเปลี่ยนแปลง มิเช่นนั้นคุณอาจไม่สามารถใช้บริการสมาชิกได้

คุณต้องมั่นใจว่ารหัสผ่านใดๆ ที่ทำให้คุณสามารถใช้บริการสมาชิกของเราได้ จะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและคุณไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าถึงบริการสมาชิกโดยใช้รหัสสมาชิกของคุณ

3. ข้อมูล

ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ให้ไว้ตามข้อเท็จจริง คุณยอมรับว่าข้อมูลเป็นเรื่องทั่วไปและไม่ใช่คำแนะนำ เราได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายในของเราเองและจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ และเราอาจหรืออาจจะไม่ได้อัปเดตข้อมูลเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม ดังนั้นเราจึงไม่สามารถและไม่ให้การรับประกันหรือรับรองใดๆ ว่าข้อมูลจะเป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้ ถูกต้องหรือครบถ้วน เนื่องจากเรามิได้เป็นผู้ควบคุมอินเทอร์เน็ตโดยรวม เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเข้าถึงของคุณจะทันเวลา ไม่หยุดชะงัก หรือมีความปลอดภัย

คุณควรจะสืบหาข้อมูลและหาคำแนะนำจากแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมของคุณเอง ก่อนที่จะทำตามหรืออาศัยข้อมูลใดๆ ที่พบในเว็บไซต์นี้

4. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้น (รวมถึงความประมาท) ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง และเราไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของคุณ หรือการอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ หรือการเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์นี้

ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย เงื่อนไขหรือการรับประกันใดๆที่ระบุในข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์จะได้รับการยกเว้น เว้นแต่เมื่อกฏหมายระบุถึงเงื่อนไขหรือการรับประกันบางประการซึ่งห้ามมิให้เราละเว้นหรือเปลี่ยนแปลงการใช้งานหรือความรับผิดชอบอันอยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือการรับประกันดังกล่าว เงื่อนไขหรือการรับประกันนั้นๆก็จะถูกถือว่ามิได้รับการยกเว้น อย่างไรก็ตามความรับผิดชอบของเราจะเป็นเพียงการยอมให้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์นี้อีกครั้งหนึ่งเท่านั้น

เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียผลกำไรหรือรูปแบบอื่นใดของผลขาดทุนหรือความเสียหายอื่นๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด

5. คำเตือนเฉพาะ

คุณต้องแน่ใจว่าการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นี้ ไม่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับคุณ

คุณต้องใช้ความระมัดระวังของคุณเองเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการที่คุณใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ไม่เสี่ยงต่อไวรัส การโจมตีด้วยโปรแกรมไม่พึงประสงค์ หรือการแทรกแซงรูปแบบอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณเสียหาย

เราไม่ยอมรับความรับผิดชอบต่อการแทรกแซงหรือความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของคุณเอง ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆ

เราไม่รับประกันว่าบริการที่ได้รับจากเราผ่านเว็บไซต์นี้จะตอบสนองความต้องการของคุณ

คุณรับทราบว่าแม้จะมีข้อควรระวังต่างๆที่เราระบุไว้ แต่ยังมีความเสี่ยงจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารหรือสถิติหรือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือบนเว็บไซต์นี้ เราไม่ยอมรับความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ ต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากกิจกรรมดังกล่าว

6. การให้ความสนับสนุนของคุณ

เราอาจจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคุณและคนอื่นๆ ในการมีส่วนร่วมสนทนากับเรา และ/หรือ คนอื่นๆ เป็นครั้งคราว และโดยทั่วไปคุณสามารถส่งเนื้อหาและความคิดเห็นมายัง (“การให้ความสนับสนุนของคุณ”) บนเว็บไซต์นี้ กฎต่อไปนี้นำมาใช้กับการให้ความสนับสนุนดังกล่าว และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด (นอกเหนือจากกฏหมายที่บังคับใช้) :

 • การให้ความสนับสนุนของคุณอาจถูกเก็บรักษาโดยเรา และคุณให้สิทธิ์แก่เราโดยให้เปล่าและไม่มีข้อจำกัด และไม่สามารถเพิกถอนได้ตลอดอายุการใช้งานตามที่เราเห็นสมควร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายส่วนบุคคลของเรา
 • เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาหรือความถูกต้องของข้อมูลที่คุณหรือบุคคลอื่นให้มา แต่เราจะปฏิบัติตามกฎหมายที่อ้างถึงการเข้าถึงข้อมูลและอัตลักษณ์ ที่จัดทำโดยหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับความคุ้มครองตามอำนาจศาลในการเข้าถึงข้อมูลและอัตลักษณ์ของคุณที่คุณได้ให้ไว้
 • คุณต้องไม่โฆษณา, ส่ง, จัดเก็บ, โพสต์, แสดง, หรือทำให้มีภาพลามกอนาจาร, วัสดุลามกอนาจาร หรือวัสดุซึ่งแสดงถึงการกีดกันทางเพศ (เช่น วัสดุซึ่งแสดงถึงการแบ่งแยก สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ชาติกำเนิด หรือเพศ)
 • คุณต้องไม่ส่งหรือโพสต์ภาษาหรือเนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท การข่มขู่คุกคาม เหยียดหยาม หรือล่วงละเมิด
 • คุณต้องไม่ปลอมแปลงหรือบิดเบือนความจริง (เช่น “หลอกลวง”) ส่วนหัวของข้อความ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อปกปิดต้นตอของแหล่งข้อมูล
 • คุณต้องไม่เข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงคอมพิวเตอร์ บัญชี หรือเครือข่าย ที่เป็นของเราหรือของบุคคลอื่น หรือพยายามเจาะเข้าระบบรักษาความปลอดภัยของระบบของเราหรือบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับสิทธิ์ (มักเรียกว่า การ “แฮค” หรือ “แคร็คกิง”)
 • คุณต้องไม่กระจายข้อมูลหรือมีส่วนร่วมในการสร้างและส่งไวรัสอินเทอร์เน็ต, เวิร์ม (worms), การส่งโปรแกรมเพื่อพยายามละเมิดระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ หรือม้าโทรจัน (Trojan hourses), การพยายามเชื่อมต่อโดยใช้คำสั่งปิง (Pinging), การส่งข้อมูลจำนวนมากไปยังเครื่องเป้าหมายจนเกินขีดจำกัด (flooding), การส่งอีเมล์ขนาดใหญ่จำนวนมาก หรือเมล์บอมบ์ (mail-bombing), การโจมตีจุดบกพร่องแบบดอส (DoS: Denial of Service) การโจมตีหรือกิจกรรมอื่นใดที่ขัดขวางการใช้หรือแทรกแซงความสามารถของผู้อื่นในการใช้เว็บไซต์นี้
 • คุณต้องไม่ส่งจดหมายขยะ การโฆษณาบริการหรือผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ไปยังผู้ใช้งานอื่นหรือบุคคลอื่นผ่านทางเว็บไซต์นี้ (มักเรียกว่า “สแปม”)
 • คุณต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเราเห็นว่าเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานรายอื่นของเว็บไซต์นี้ หรือต่อการดำเนินงานของเรา รวมทั้งต่อชื่อเสียง เจตนาที่ดี หรือความสัมพันธ์กับลูกค้าของเรา

7. ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์นี้และทุกส่วนของเนื้อหา (ไม่ว่าจะมองเห็นได้หรือได้ยินได้หรือไม่ และรวมถึงรหัสทั้งหมด) เป็นของเราหรือเป็นลิขสิทธิ์ของเรา นอกเหนือจากได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดยกฎหมายในเขตอำนาจศาลใดๆ หรือตามที่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเรา คุณจะต้องไม่อยู่ในรูปแบบใดๆ หรือโดยวิธีใดๆ ที่จะ:

 • ดัดแปลง ทำซ้ำ จัดเก็บ จำหน่าย จัดแสดง ดำเนินการ เผยแพร่ หรือสร้างงานลอกเลียนแบบ จากส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น หรือ
 • ทำการค้าข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ได้รับจากส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้

8. เครื่องหมายการค้า

หากคุณใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ ของเรา ในการอ้างอิงถึงกิจกรรม ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา คุณจะต้องแจ้งเจตนารมย์ในการใช้เครื่องหมายการค้านั้นแก่เรา คุณจะต้องไม่ใช้เครื่องหมายการค้าของเราในการต่อไปนี้:

 • เป็นการใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนในเครื่องหมายการค้าของคุณเอง
 • ในการเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ไม่ใช่ของเรา
 • ในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความสับสน ทำให้เข้าใจผิด หรือหลอกลวง
 • ในลักษณะที่ดูหมิ่นเรา หรือข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเรา (รวมถึงเว็บไซต์นี้)

เครื่องหมายการค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ และชื่อบริษัทและโลโก้ที่ปรากฏใน www.biomin.net เป็นทรัพย์สินของเจ้าของนั้น

9. ข้อจำกัดการใช้งาน

คุณได้รับสิทธิ์การเข้าถึงเว็บไซต์นี้ เฉพาะเพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้น เว้นแต่เมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว มิฉะนั้นคุณอาจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของเราในการเชื่อมโยงกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์อื่น ๆ

10. การเชื่อมโยง

ว็บไซต์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ (“เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง”) ลิงก์เชื่อมโยงเหล่านี้มีให้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและอาจไม่ได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหา หรือแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

การที่เรามีลิงค์เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการรับรอง อนุมัติ หรือเป็นคำแนะนำจากเราซึ่งเป็นเจ้าของ หรือจากผู้ประกอบการของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้น หรือจากข้อมูล กราฟิก วัสดุ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่อ้างถึงหรือมีอยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ เว้นแต่จะมีระบุไว้แตกต่างจากนี้

คุณไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเรา ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม เนื้อหาใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเราต้องไม่ถูกจัดกรอบ แต่ต้องเปิดในหน้าต่างแยกต่างหาก และต้องระบุอย่างชัดเจนว่ามาจากเว็บไซต์นี้ เราไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าลิงก์ดังกล่าวยังคงใช้งานได้อยู่ และคุณควรทราบว่าลิงก์ดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงใหม่ของเว็บไซต์นี้ ซึ่งเราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11. การจัดการอีเมล์

เราจะเก็บรักษาเนื้อหาของอีเมลที่คุณส่งให้เรา และใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจของเรา หากเราเชื่อว่าจำเป็นในทางกฏหมาย

12. ความปลอดภัยของข้อมูล

น่าเสียดายที่ไม่มีการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตใดที่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ แม้ว่าเราจะพยายามปกป้องข้อมูลดังกล่าว แต่เราไม่รับรองและไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ที่คุณส่งให้เราได้ ดังนั้นข้อมูลใดๆ ที่คุณส่งถึงเรา จะถือว่าคุณยอมรับความเสี่ยงนั้นเอง อย่างไรก็ตามเมื่อเราได้รับการส่งผ่านของคุณแล้ว เราจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว

13. การยุติการเข้าถึง

เราอาจยุติการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อจำกัดความรับผิดชอบของเรา ก็ทำให้การยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราสามารถทำได้

14. ข้อคิดเห็น/ ข้อร้องเรียน

ข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการเหล่านี้ หรือเกี่ยวกับการละเมิดใดๆ จะถูกส่งไปที่ Opens window for sending emaildataprotection(at)erber-group.net.

15. นโยบายการลงทะเบียน

รายละเอียดที่คุณระบุเมื่อลงทะเบียนต้องเป็นรายละเอียดของคุณเองและต้องถูกต้อง การแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น ถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการยอมรับการใช้งานที่ร้ายแรงมาก ซึ่งจะส่งผลกับการใช้งานของคุณในเว็บไซต์นี้

เหตุผลเบื้องต้นที่เรารวบรวมข้อมูลการลงทะเบียน คือเพื่อปรับการบริการให้ตอบสนองความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะผ่านเว็บไซต์นี้หรือโดยการติดต่อโดยตรงตามข้อมูลที่คุณให้ไว้ การให้ข้อมูลการลงทะเบียนของคุณ แสดงว่าคุณยอมรับให้เราให้บริการและการส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราพิจารณาว่าคุณอาจมีความสนใจอยู่บ้าง

เราถือปฏิบัติในการรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างจริงจัง และจะปฏิบัติตามนโยบายส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลของคุณอย่างเคร่งครัด

หากคุณมีข้อสงสัยหรือคำถามใดๆ กรุณาติดต่อ: Opens window for sending emaildataprotection(at)erber-group.net

16. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

(a) ข้อมูลทั่วไป

นโยบายนี้จะอ่านควบคู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ยอมรับการใช้งาน และการลงทะเบียน/ข้อกำหนดการเป็นสมาชิก ที่ใช้กับเว็บไซต์นี้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะเกิดขึ้นเฉพาะตามกฎการป้องกันข้อมูลที่ถูกต้องเท่านั้น

(b) ผู้ควบคุมการประมวลผลข้อมูล

ERBER AG
Erber Campus 1
3131 Getzersdorf, Austria

หากคุณมีข้อสงสัยหรือคำถามใดๆ กรุณาติดต่อ: Opens window for sending emaildataprotection(at)erber-group.net.

(c) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใช้เว็บไซต์

โดยปกติการใช้บริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของเรา สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการดำเนินงาน อย่างไรก็ตามการใช้บริการบางอย่างที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของเรา อาจมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะใช้บริการ (เช่น ระบบปฏิบัติการที่เป็นแอปลิเคชั่น; โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ ที่ข้อ 17) และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คุณจะถูกขอให้แสดงความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

เมื่อคุณเลือกที่ช่องยอมรับนโยบายการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มในเว็บไซต์ของเรา แสดงว่าคุณยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในถ้อยแถลงความเป็นส่วนบุคคล

(d) ติดต่อเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้เมื่อติดต่อเราผ่านทางแบบฟอร์มการติดต่อบนเว็บไซต์ หรือข้อมูลที่ระบุในอีเมลเมื่อติดต่อเราผ่านทางอีเมล จะถูกนำมาใช้ในการประมวลผลเพื่อจัดการกับคำขอติดต่อของคุณเท่านั้น และถูกเก็บไว้สำหรับการสอบถามเพิ่มเติม การจัดเก็บข้อมูลจะอยู่ในระยะเวลาสูงสุด 1 ปี โดยจะไม่ใช้การประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

(e) จดหมายข่าว

คุณสามารถสมัครสมาชิกจดหมายข่าวผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยการกรอกที่อยู่อีเมล์ ชื่อและนามสกุล และประเทศต้นทางของคุณ

ด้วยการคลิกปุ่ม “สมัครรับข่าวสาร” คุณตกลงที่จะผูกพันโดยการรับสมัครจดหมายข่าว และคุณยอมรับข้อกำหนดในการใช้งานทั่วไปของเรา

คุณสามารถยกเลิกการรับจดหมายข่าวได้ตลอดเวลา โดยคลิกที่ลิงก์ยกเลิกการสมัครที่ด้านล่างของจดหมายข่าว และทำตามคำแนะนำในหน้ายกเลิกการสมัคร

ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้ตลอดช่วงสมาชิกจดหมายข่าวที่มีอยู่ และจะถูกลบออกหลังจากยกเลิกการสมัครสมาชิกแล้ว

(f) สิทธิ์ของคุณ

คุณมีสิทธิ์ยืนยันและสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลโดยเรา ตลอดจนการแก้ไข ลบ และ ยับยั้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการพกพาข้อมูลและสิทธิในการคัดค้าน

คุณอาจเพิกถอนการยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา การเพิกถอนความยินยอมในส่วนของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยพิจารณาจากความยินยอมก่อนการเพิกถอน คุณสามารถแจ้งยกเลิกโดยส่งอีเมลไปที่ Opens window for sending emaildataprotection(at)erber-group.net.

คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล หากคุณเชื่อว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูล หรือคำร้องการคุ้มครองข้อมูลของคุณถูกละเมิดในลักษณะอื่นใด หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในประเทศออสเตรียคือ ("Datenschutzbehörde")

(g) การป้องกันข้อมูลอ้างอิงในการเชื่อมต่อกับลิงก์ของบุคคลที่สาม

ในกรณีที่คุณใช้ลิงก์จากเว็บไซต์นี้เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ โปรดทราบว่านโยบายส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นๆ อาจแตกต่างไปจากนโยบายส่วนบุคคลของเรา เราไม่รับผิดชอบต่อนโยบายส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเว็บไซต์อื่นๆ

17. การใช้คุกกี้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และบริการของเรา เราใช้คุกกี้และแท็กการตลาด "Google Adwords-Remarketing" เพื่อการย้ำความสนใจของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์นี้ ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการกรองตามแท็กเหล่านี้ในระบบของเรา อย่างไรก็ตามข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกส่งไปยังบุคคลที่สาม

คุกกี้ คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ส่งถึงเบราเซอร์ของคุณเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ ไฟล์ข้อความประกอบด้วยข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เคยเข้าชมก่อนหน้านี้ซึ่งเบราเซอร์ของคุณบันทึกไว้ในขณะที่ท่องเว็บ

(a) ยินยอมให้ใช้คุกกี้

เมื่อคุณเข้าเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งแรก การอ้างถึงการใช้คุกกี้จะปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนเพื่อขอให้คุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ในขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ คุณจะได้รับลิงก์เชื่อมโยงไปยังข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของเราในเวลาเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับประเภทและวัตถุประสงค์ของคุกกี้ที่เว็บไซต์ของเราใช้ เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับลักษณะและวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล

ด้วยการคลิกปุ่ม “ยอมรับคุกกี้” แสดงถึงคุณยอมรับอย่างชัดแจ้งกับการประมวลผลข้อมูลรายละเอียดด้านล่างนี้

คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้ (ดูรายละเอียดในข้อ 17c) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคุกกี้บางประเภทมีความจำเป็นสำหรับการดำเนินการเว็บไซต์ของเรา การปิดใช้งานคุกกี้อาจส่งผลต่อการทำงานและประสิทธิภาพของเว็บไซต์นี้และบริการที่เกี่ยวข้อง

(b) ประเภทและวิธีในการใช้คุกกี้

คุกกี้ต่อไปนี้ใช้โดย www.biomin.net, ทั้งคุกกี้ถาวร (คุ้กกี้นี้จะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณแม้จะปิดเบราว์เซอร์ จนกว่าจะมีการลบโดยอัตโนมัติตามการตั้งค่าหรือนำออกด้วยตัวเอง) รวมถึงคุกกี้เซสชัน (คุกกี้ชั่วคราวนี้ จะถูกจัดเก็บชั่วคราวเท่านั้นและจะถูกลบเมื่อปิดเบราว์เซอร์)

www.biomin.net Cookies:

บริการ / ผู้ให้บริการชื่อคุกกี้คำอธิบาย / วัตถุประสงค์ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลสูงสุด
addthis.com__atuvc
__atuvs
__atssc
คุกกี้ที่กำหนดโดยแพลตฟอร์มการแบ่งปันทางสังคม AddThis เพื่อติดตามการคลิกและการแชร์หน้าเพจ
นโยบายความเป็นส่วนตัวของ AddThis
30 วัน
sharethis.com__unamคุกกี้ที่กำหนดโดยแพลตฟอร์มการแบ่งปันทางสังคม Sharethis เพื่อติดตามการคลิกและการแชร์หน้าเพจ
นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ShareThis
9 เดือน
เครื่องมือวิเคราะห์และเก็บข้อมูลเชิงสถิติของผู้เข้าเว็บไซต์ Google Analytics__ga
__gid
__gat
__utma
__utmt
__utmb
__utmc
__utmz
__utmv
_gaexp
คุกกี้ที่ใช้เครื่องมือวิเคราะห์และเก็บข้อมูลเชิงสถิติของผู้เข้าเว็บไซต์ Google Analytics เพื่อวัดและจัดการให้เหมาะกับพฤติกรรมของผู้ใช้ที่สุด
ภาพรวมของ Google Analytics Cookie
2 ปี
การทำการตลาดแบบติดตามด้วย Google Adwords บริการที่ใช้ในการจับภาพหน้าเพจที่เข้าชมภายในเว็บไซต์ของเรา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำแคมเปญโฆษณาออนไลน์ของเราให้เหมาะสมที่สุด ข้อมูลผู้ใช้ถูกเก็บรวบรวมภายใต้นามสมมุติ และจะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลสำคัญ
นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google
 
พิกเซลติดตามของ Facebook พิกเซลเก็บข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้ Facebook ทำหน้าที่วัดประสิทธิภาพของกิจกรรมการตลาดของเราผ่านทางเครือข่ายทางสังคม (Facebook) ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ใน Facebook และบันทึกโดยไม่ระบุชื่อโดยเรา การเก็บรวบรวมข้อมูลจะมีผลเฉพาะกับผู้ใช้ที่มีบัญชีใน Facebook และเข้าสู่ระบบสมาชิกของ Facebook ผู้ใช้ที่ไม่ใช่สมาชิก Facebook จะไม่ได้รับผลกระทบจากการประมวลผลข้อมูลนี้
นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook
 
แท็ก ลิงกต์อิน อินไซทแท็ก ลิงกต์อิน อินไซท ช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลเมทา (metadata) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้กำกับและอธิบายข้อมูลหลักและกลุ่มข้อมูลอื่นได้ เช่น ข้อมูลรหัสประจำคอมพิวเตอร์ (IP address), ค่าตัวเลขที่ใช้บันทึกวันที่และเวลา (timestamp) และเหตุการณ์ของแต่ละขั้นตอนการทำงานที่ผู้ใช้กระทำขึ้น (เช่น การนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์) ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสไม่ให้ถูกอ่านโดยบุคคลอื่น คุกกี้ลิงกต์อินจะถูกเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้จนกว่าผู้ใช้จะลบคุกกี้หรือคุกกี้หมดอายุลง (จะหมดอายุในหกเดือนนับจากที่เบราว์เซอร์ของผู้ใช้โหลดแท็กอินไซทครั้งล่าสุด) ผู้ใช้สามารถควบคุมหรือลบคุกกี้ได้อย่างสมบูรณ์
นโยบายส่วนบุคคลของลิงกต์อิน
6 เดือน
actonsoftware.com_ngnav
wp14109
คุกกี้ที่ใช้โดยซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติของเรา (Act-On) เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้ใช้ภายในเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลและประชากรศาสตร์จะได้รับการรวบรวมและประมวลผล
นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Act-On
1 ปี
biomin.netcookiePolicyคุกกี้เพื่อยืนยันตัวบ่งชี้คุกกี้24 ชั่วโมง
biomin.netfe_typo_userคุกกี้ของระบบจัดการเนื้อหาเว็บ (TYPO3) ซึ่งใช้ในการระบุการตั้งค่าผู้ใช้ภายในเซสชัน จะไม่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้คุกกี้เซสชั่น (จะถูกลบออกเมื่อปิดเบราเซอร์)

(c) การปิดกั้นและการลบคุกกี้ การเพิกถอนการยินยอมให้ใช้คุกกี้

คุณสามารถป้องกันการใช้คุกกี้ได้ทุกเมื่อโดยเปลี่ยนการตั้งค่าในเบราเซอร์ของคุณ คุกกี้ที่ตั้งไว้แล้วสามารถลบได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าในประวัติการเข้าชมของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโปรดดูที่:

Microsoft Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en-GB

Apple Safari
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

iPhone & iPad:
https://support.apple.com/en-gb/HT201265