Zum Inhalt
Zur Hauptnavigation

ถูกกฎหมาย

สำนักพิมพ์

BIOMIN Holding GmbH Erber Campus 1 3131 Getzersdorf AUSTRIA

โทรศัพท์: +43 2782 803 0 สำนักงาน (ที่) biomin.net

Landesgericht St. Pölten UID: ATU56585323 FN 230702 v

©ลิขสิทธิ์ BIOMIN Holding GmbH

สงวนลิขสิทธิ์. ห้ามทำซ้ำส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ในรูปแบบวัสดุใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือลิขสิทธิ์ยกเว้นตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์การออกแบบและสิทธิบัตร พ.ศ. 2541

รูปภาพทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ BIOMIN Holding GmbH ซึ่งใช้กับใบอนุญาตหรือได้รับอนุญาตจาก Getty Images

คำปฏิเสธ

BIOMIN Holding GmbH ได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ถูกต้องและเชื่อถือได้ ณ เวลาที่เผยแพร่มันไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดการละเว้นหรือความไม่ถูกต้องหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ข้อมูลดังกล่าว

BIOMIN Holding GmbH ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือความสูญเสียเชิงอุดมการณ์อันเกิดจากการใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูลในเว็บไซต์นี้อาจไม่สมบูรณ์ทันสมัยหรือไม่ถูกต้องและอาจมีความไม่ถูกต้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า BIOMIN Holding GmbH อาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ /หรือบริการที่อธิบายไว้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในการปรับปรุง

นอกเหนือจากข้อมูลที่ติดตั้งภายในเครื่องแล้วการเชื่อมโยงหลายมิติจะถูกจัดเตรียมไว้ในเว็บไซต์ภายนอกและ /หรือแหล่งข้อมูลเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ของเรา ลักษณะของการเชื่อมโยงหลายมิติภายนอกจะต้องไม่ถูกนำมาใช้เป็นการเชื่อมโยงใด ๆ ระหว่าง BIOMIN และแหล่งข้อมูลภายนอกที่เชื่อมโยง แหล่งข้อมูลภายนอกเหล่านี้อยู่นอกการควบคุมของ BIOMIN Holding GmbH เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับความถูกต้องความน่าเชื่อถือและ /หรือความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่ในนั้น BIOMIN Holding GmbH ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลและเนื้อหาใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องหรือผิดกฎหมายที่มีอยู่ในลิงก์เว็บไซต์ภายนอก