ศูนย์ข้อมูลความรู้ภาษา

ประเภท


ชนิด


หัวข้อ660 รายการที่พบ!

ไบโอมิน แถลงรายละเอียดงานประชุมวิชาการด้านโภชนศาสตร์แห่งทวีปเอเชีย (Asia Nutrition Forum 2017)

ผู้นำด้านสุขภาพสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ ตลอดจนนักวิจัย นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ รวมตัวกันในห้าเมืองได้แก่ เมืองธากา เดลี ไทเป อู๋ซี และโตเกียว ตั้งแต่วันที่ 22...

The benefits of phytogenic feed additives

After some initial confusion about the exact mode of action of phytogenic feed additives, ongoing research has proven their positive effects beyond doubt. So what are the benefits for sows, both...

Effect of nutrition on milk components

Many factors that can affect milk composition and therefore the quality of the milk. Along with environmental and genetic considerations, nutrition also plays an important role for the milk...