Zum Inhalt
Zur Hauptnavigation

อะควาสตาร์ (AquaStar®)

เพื่อการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

อะควาสตาร์ (AquaStar®) โปรไบโอติกสำหรับสัตว์น้ำที่สมบูรณ์แบบที่สุด สำหรับบ่อฟัก โรงงานอาหารสัตว์ และฟาร์ม

Gut Performance Management

จุลินทรีย์หลากสายพันธุ์ทำงานร่วมกันและเสริมกลไลการออกฤทธิ์ระหว่างสายพันธุ์ชนิดต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุด

คุณประโยชน์สำคัญ

เพิ่มอัตราการรอดชีวิต

ยับยั้งเชื้อก่อโรค

เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

เสริมสร้างการปกป้องตนเองของระบบทางเดินอาหาร (gut barrier function)

เพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต

ปรับปรุงคุณภาพน้ำ

ในส่วนของการลดสารพิษ เช่น แอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท และไฮโดรเจนซัลไฟด์

ลดสารอินทรีย์ในบ่อ

ช่วยลดตะกอนในบ่อ

เพิ่มผลผลิต

วิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังอะควาสตาร์ - กลไลการออกฤทธิ์

 

ยับยั้งเชื้อก่อโรค

สายพันธุ์โปรไบโอติกในอะควาสตาร์ มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อก่อโรคจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้หลากหลายทั้งแกรมลบและแกรมบวก (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1: การยับยั้งเชื้อก่อโรค* ของโปรไบโอติกในอะควาสตาร์
เชื้อก่อโรคเชื้อสกุล Enterococcusเชื้อสกุล Pediococcusเชื้อสกุล Lactobacillusเชื้อสกุล Bacillus
A. hydrophila51-75%51-75%51-75%26-50%
A. salmonicida76-100%76-100%76-100%1-25%
E. tarda76-100%51-75%76-100%26-50%
F. indologenes76-100%76-100%76-100%26-50%
P. fluorescens0%0%0%1-25%
S. agalactiae51-75%51-75%51-75%26-50%
S. iniae51-75%51-75%51-75%76-100%
V. alginolyticus51-75%26-50%51-75%51-75%
V. diazotrophicus51-75%26-50%51-75%1-25%
V. harveyi51-75%51-75%51-75%26-50%
V. parahaemolyticus76-100%76-100%76-100%26-50%
Y. ruckeri76-100%51-75%76-100%76-100%

การเกาะตัวของจุลินทรีย์ที่ผนังลำไส้

ในการยึดพื้นที่ภายในทางเดินอาหารของจุลินทรีย์ที่ดีได้สำเร็จนั้น โปรไบโอติกจะต้องสามารถเกาะติดกับเซลล์เยื่อบุผิวลำไส้เอนเทอโรไซต์ (enterocytes) เมื่อยึดเกาะได้แล้วจุลินทรีย์เหล่านั้นจะสามารถแข่งขันเจริญเติบโตกับจุลินทรีย์ก่อโรคและมีปฏิสัมพันธ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของตัวสัตว์ได้ จุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์ในอะควาสตาร์สามารถยึดเกาะกับเอนเทอโรไซต์ของปลาได้ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการยึดครองพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ (ภาพที่ 1)

Figure 1: The ability of AquaStar® probiotics to attach to epithelial cells from fish intestine
ภาพที่ 1: ความสามารถของโปรไบโอติกในอะควาสตาร์ ในการยึดเกาะกับเซลล์เยื่อบุผิวจากลำไส้ของปลา ค่านี้แสดงถึงจำนวนเซลล์โปรไบโอติกที่สามารถยึดติดกับเอนเทอโรไซต์เซลล์เดียวได้

ความต้านทานโรค

โดยการควบคุมเชื้อก่อโรคและการปรับระบบภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้น การใช้อะควาสตาร์จะสามารถปรับปรุงความต้านทานโรคของสัตว์น้ำได้ ภาพที่ 2 แสดงถึงการอยู่รอดของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ที่ได้รับและไม่ได้รับอะควาสตาร์ หลังจากการทดสอบด้วยเชื้อ Vibrio parahaemolyticus

Figure 2: Mortality of shrimp fed control (grey) or AquaStar® (green) diets after a V. parahaemolyticus immersion challenge
ภาพที่ 2: อัตราการตายของกุ้งที่เลี้ยงด้วยอาหารกลุ่มควบคุม (สีเทา) หรืออาหารที่ผสมอะควาสตาร์ (สีเขียว) หลังการทดสอบด้วยการแช่เชื้อ V.parahaemolyticus

การผลิตเอนไซม์

แบคทีเรียกลุ่มบาซิลลัส (Bacillus spp.) เป็นที่รู้จักกันดีด้านความสามารถในการผลิตเอนไซม์ ในทางเดินอาหารแบคทีเรียเหล่านี้สามารถช่วยในการย่อยอาหารสัตว์ได้ดีขึ้นและทำให้ FCR ลดลง หากนำไปใช้ในน้ำแบคทีเรียเหล่านี้สามารถสลายสารอินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมได้ จึงช่วยส่งเสริมการปล่อยส่วนประกอบที่ย่อยได้ง่ายและป้องกันการสะสมของตะกอนที่เป็นพิษ ผลกระทบเหล่านี้สามารถถูกกระตุ้นเพิ่มเติมได้โดยการเสริมด้วยเอนไซม์รวมเช่นเดียวกับที่มีในผลิตภัณฑ์อะควาสตาร์และพีไลฟ์

อย่างไรก็ตามความสามารถของแบคทีเรียกลุ่มบาซิลลัสในการผลิตเอนไซม์ก็มีความผันแปรสูง และสายพันธุ์ที่ถูกเลือกใช้ในผลิตภัณฑ์อะควาสตาร์ก็แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมรวมสูงสุดของเอนไซม์โปรติเอส อะไมเลส และเซลลูโลส (ภาพที่ 3)

Figure 3: Enzyme production (protease, amylase and cellulase) of multiple Bacillus spp. candidates.
ภาพที่3: การผลิตเอนไซม์ (โปรตืเอส อะไมเลส และเซลลูเลส) ของแบคทีเรียกลุ่มบาซิลลัสหลายสายพันธุ์ กล่องสีแดงแสดงถึงสายพันธุ์ที่ถูกเลือกใช้ในผลิตภัณฑ์อะควาสตาร์

การควบคุมของเสียไนโตรเจน

แอมโมเนีย (NH3), ไนไตรท์ (NO2-) และไนเตรต (NO3-) ล้วนเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ สายพันธุ์จุลินทรีย์ที่ช่วยการบำบัดทางชีวภาพในผลิตภัณฑ์ ไบโอมิน พีไลฟ์ และไบโอมิน พีไลฟ์ พลัส สามารถลดสารเมตาโบไลต์เหล่านี้ได้อย่างมากในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย (ภาพที่ 4)

Figure 4: The concentration of N-waste with AquaStar®, after 0, 24 and 48 hours in aerobic and anaerobic conditions
ภาพที่ 4: การทดสอบความเข้มข้นของของเสียไนโตรเจนด้วยอะควาสตาร์ หลังจาก 0, 24 และ 48 ชั่วโมงในสภาวะที่มีและไม่มีออกซิเจน

การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) เกิดขึ้นเมื่อสารอินทรีย์สลายตัวและเป็นพิษอย่างยิ่งในความเข้มข้นต่ำมาก สายพันธุ์จุลินทรีย์ในอะควาสตาร์สามารถลดปริมาณของไฮโดรเจนซัลไฟด์ในน้ำและตะกอนได้ (ภาพที่ 5)

Figure 5: The concentration of H2S after 216 hours, relative to 0 hours, with AquaStar® (light blue) and without (dark blue)
ภาพที่ 5: การทดสอบความเข้มข้นของไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) หลังจาก 216 ชั่วโมงเทียบกับ 0 ชั่วโมง ด้วยการใช้อะควาสตาร์ (สีฟ้าอ่อน) และไม่ใช้ (สีน้ำเงินเข้ม)

การใช้งาน

ปริมาณและการใช้งานขึ้นอยู่กับแต่ละผลิตภัณฑ์:

อะควาสตาร์ แฮชเชอรี่ (AquaStar® Hatchery)

การใช้งาน: ละลายในน้ำที่ไม่มีคลอรีนให้ทั่ว (อัตราส่วนขั้นต่ำ 1:20) ควรปล่อยทิ้งไว้ 20 นาทีเพื่อ 'กระตุ้นก่อนใช้งาน' และนำไปสาดในบ่อหรือถังเก็บน้ำ หรือคลุกอาร์ทีเมีย ไรแดง หรืออาหารสำเร็จรูปเม็ดเล็ก

ปริมาณที่ใช้: 2-5 กรัม /1,000 ลิตร หรือตัวอ่อน 100,000 ตัว  อย่างน้อยวันละครั้ง

อะควาสตาร์ โกรว์เอ๊าท์ (AquaStar® Growout)

การใช้งาน: ละลายในน้ำที่ไม่มีคลอรีนให้ทั่วก่อนนำไปคลุกเคล้าอาหารและผสมให้เข้ากัน

ปริมาณที่ใช้: 2-5 กิโลกรัม/ตันอาหาร ขึ้นอยู่กับระยะและความหนาแน่นของสัตว์

ไบโอมิน พี ไลฟ์ (Biomin® P Life)

การใช้งาน: ละลายในน้ำที่ไม่มีคลอรีน (อัตราส่วน 1:30) ควรทิ้งไว้ 20 นาทีเพื่อ 'กระตุ้นก่อนใช้งาน' และนำไปสาดให้ทั่วบ่อ

ปริมาณที่ใช้:

ความหนาแน่นของกุ้ง (ตัว /ตรม.)ใช้ 7 วันก่อนลงกุ้งใช้ในช่วงระยะการเจริญเติบโต
<151.5 กิโลกรัม /ไร่0.5-1 กิโลกรัม/ไร่ ทุกๆ 2-4 สัปดาห์
15-502 กิโลกรัม /ไร่0.5-1 กิโลกรัม/ไร่ ทุกๆ 1-2 สัปดาห์
51-1002 กิโลกรัม /ไร่0.6-1.5 กิโลกรัม/ไร่ ทุกๆ 1-2 สัปดาห์
> 1012 กิโลกรัม /ไร่0.6-1.5 กิโลกรัม/ไร่ ทุกๆ 5-7 วัน

ไบโอมิน พี ไลฟ์ พลัส (Biomin® P Life Plus)

การใช้งาน: ละลายในน้ำที่ไม่มีคลอรีน (อัตราส่วน 1:30) ควรทิ้งไว้ 20 นาทีเพื่อ 'กระตุ้นก่อนใช้งาน' และนำไปสาดให้ทั่วบ่อ

ปริมาณที่ใช้:

ความหนาแน่นของกุ้ง (ตัว /ตรม.)ใช้เตรียมบ่อ 4-12 สัปดาห์ก่อนลงกุ้งใช้ช่วง 4 สัปดาห์ก่อนจับขาย
<15--
15-500.3-0.5 กิโลกรัม/ไร่ ทุกๆ 4 สัปดาห์0.5-0.7 กิโลกรัม/ไร่ ทุกๆ 2-4 สัปดาห์
51-1000.5 กิโลกรัม/ไร่ ทุกๆ 2-3 สัปดาห์0.5-1 กิโลกรัม/ไร่ ทุกๆ 2 สัปดาห์
> 1010.5 กิโลกรัม/ไร่ ทุกๆ 2-3 สัปดาห์0.5-1 กิโลกรัม/ไร่ ทุกๆ 1-2 สัปดาห์

บางรายงานอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางภูมิภาค การอ้างสิทิ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปตามข้อกำหนดของรัฐบาล ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ โปรดติดต่อไบโอมินสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะควาสตาร์

ติดต่อเราตอนนี้!

คุณมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเราหรือไม้?