MİKOTOKSİN BAĞLAYICILAR HAKKINDAKİ GERÇEKLER

Photo credit: www.stockmonkeys.com via Flickr

Photo credit: www.stockmonkeys.com via Flickr
Ürün güvenliği ve etkinliği ile yakından ilişkili olan bu konu, hayvan performansını ve kârlılığını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle de pek çok yem ve hayvan üreticisini yakından ilgilendirmektedir.

NELER BAĞLANABİLİR?

Bu soru; ilki bilimsel, diğeri tamamen yasal olmak üzere iki aşamada yanıtlanabilir. Bilimsel aşamadan başlarsak, aflatoksinler gibi mikotoksinler, düz bir kimyasal yapıya sahiptirler ve bir sandviçte iki ekmek arasına yerleşen bir dilim salam örneğinde olduğu gibi bentonit tabakaları arasında sıkışabilirler. Mikotoksin, bağlayıcı katmanlara girdikten sonra her iki bileşiğin atomlarının ürettiği elektrik kuvveti bu bağı sıkılaştırır. Deoksinivalenol (DON) veya zearalenon (ZEN) gibi diğer mikotoksinlerin daha karmaşık yapıları ise daha az etkili bir adsorpsiyona neden olur. Yasal olarak, yalnızca aflatoksin bağlayıcı iddialar AB'de ruhsatlandırılmıştır.

İYİ BİR BAĞLAYICI YAPAN NEDİR?

BIOMIN ile IFA Tulln arasında uzun yıllardır sürdürülen araştırma projesi, mantar ve mikotoksinler üzerindeki araştırmalar alanında dünya lideridir ve bugüne kadar organik bağlayıcılar, hücresel komponentler, alüminosilikatlar, aktifleştirilmiş karbon, vb. gibi 300'den fazla farklı maddeyi aflatoksinleri bağlama yetenekleri açısından test etmiştir.

Aşağıdaki beş özellik başarılı bir toksin bağlayıcının taşıması gereken özellikler olarak tanımlanmıştır:

  1. adsorpsiyon kapasitesi
  2. geri döndürülemezlik
  3. spesifiklik ( besin maddeleri bağlamadan spesifik olarak mikotoksinleri bağlama)
  4. güvenlik
  5. in vivo biyolojik göstergeler

1. Yüksek adsorpsiyon kapasitesi

IFA ve BIOMIN Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen yöntem, 200 gram adsorbentin pH 5.0'da 4.000 ppb aflatoksinin % 90'ından fazlasının bağlanabilmesini gerektirmektedir. Aşağıdaki grafikte görülebileceği gibi ticari olarak satılan 30 üründen sadece 3'ü bu gereksinimleri karşılamaktadır. Bu gereksinim listesi daha sonra adsorbent maddelerin Avrupa Birliği Referans Laboratuvarları (EURL) tarafından test edilmesine yönelik bir referans olarak kabul edilmiştir.

EURL metodu: 4000 Aflatoksin B1'in, pH 5 değerinde, %0,02 ürün kullanımıyla adsorpsiyon seviyeleri
AfB1 adsorpsiyonu [%]

Source: BIOMIN

2. Geri döndürülemezlik

Aflatoksin bağının güçlü olması kolayca çözülmemesi açısından önemlidir; - aksi takdirde bağlı toksinler tekrar serbest kalabilir ve hayvan performansını zayıflatabilir.

3. Spesifiklik

Spesifiklik, sadece hedeflenen maddenin (aflatoksinler) adsorbe edildiği anlamına gelir. Spesifik olmayan bir bağlayıcı, besin maddeleri dahil her şeyi bağlayarak yem kalitesini düşürür. Bu, yem katkıları söz konusu olduğunda kesinlikle istenmeyen bir durumdur.

4. Güvenlik

Gıda ve yem zincirinde kullanılan herhangi bir bağlayıcı; hayvanlar, tüketiciler ve çevre için güvenli olarak tanımlanabilmelidir. Uygulamada bu; maddenin toksik olmaması, et ve diğer hayvansal ürünlere taşınmaması anlamına gelir.

5. In vivo biyolojik gösterge araştırması

Verilerin ; spesifik bir türde önerilen en düşük dozajdaki etkinliği gösterebilmesi için, istatistiksel olarak anlamlı etkiler gösteren en az iki farklı yerde gerçekleştirilen en az üç in vivo çalışmasından elde edilmiş olması gerekir. Etkinliğin kanıtları, hedef türler için bilimsel olarak kabul edilmiş biyolojik göstergeler doğrultusunda sunulmalıdır.

VE KAZANAN...

Bu beş kriter, mikotoksin deaktivasyon iddialarını belirleyen AB ruhsatlandırma sürecini de yansıtmaktadır. BIOMIN - IFA projesi, araştırmacıların seçkin aflatoksin bağlama yeteneklerini göstermeleri için belirli bir bentonit belirlemelerine izin verdi. Söz konusu bentonit bilimsel olarak EFSA tarafından değerlendirildi ve mikotoksin deaktivasyonuna ilişkin AB ruhsatı almaya hak kazandı. Bu ruhsat, aynı zamanda maddenin güvenliğini, etkinliğini ve saflığını gösteren bir söz niteliği de taşımaktadır.

AB RUHSATLANDIRMASI

Avrupa Komisyonu 2009 yılında, mikotoksin deaktive edici bileşiklerin güvenliğini, saflığını ve etkinliğini garantiye alabilmek için yeni bir teknolojik katkı grubu açtı. AB ruhsatlandırması, AB dışındaki sektör ve pazarlar tarafından da kalite konusunda bugün bir referans noktası olarak kabul ediliyor. Yem ve hayvan üreticileri, kalitesi kanıtlanmış ürünler satın aldıklarını bilerek daha isabetli kararlar alabiliyorlar. Ruhsatlandırma süreci için iki resmi belge gerekli şartları bildirmektedir:

  • 429/2008 Sayılı Tüzük, bir başvurunun hazırlanması için temel belgedir.
  • EFSA 2012 olarak bilinen Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından yayınlanan bilimsel rehberlik belgesi; 10 (1): 2528

Mikotoksinlerin in vivo biyolojik göstergelerle etkisiz hale getirildiğini bilimsel olarak ispatlayan AB şartları, önemli miktarda in vivo ve in vitro veriler içeren, sağlam ve uzun süreli AR-GE taahhüdü gerektirmektedir. Şu ana kadar sadece bir şirket (BIOMIN), mikotoksinleri detoksifiye edebilen maddeler kapsamında Bentonit , FUMzyme® ve Biomin® BBSH için AB ruhsatı almaya hak kazanmıştır: BIOMIN'in yanı sıra, beş firma daha aflatoksin bağlama ürünleri için AB ruhsatı başvurusu yapmış ancak dört tanesi dosyalarını geri çekmiş ve hiçbirisi şimdiye kadar ruhsat almaya hak kazanamamıştır.

YANILTICI İDDİALAR

Zaman zaman, bağlayıcı üreten bazı şirketler, güvenlik ve etkinlik açısından değerlendirilmediği halde, ürünlerinin bir miktar bentonit içerdiğini veya AB tarafından yetkilendirildiğini iddia edebilirler. Bu konu yem ve hayvan üreticileri için son derece kritiktir; çünkü teklif edilen ürün, etkili olması için doğru bentoniti veya uygun miktarı içermeyebilir. Bu üreticiler iddialarına bilimsel kanıt talebeden ulusal yetkililere de herhangi bir kanıt sunamamaktadırlar.

Bentonit doğal bir kildir ve kökenine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik göstermektedir. Yalnızca Mycofix® ürün grubunda satılan spesifik bentonit, kimlik, güvenlik ve etkinlik için yapılan tüm deney ve denemelerle EFSA değerlendirmesine tabi tutulmuş ve nihai ruhsatı almaya hak kazanmıştır.

KULLANICILARIN DİKKATİNE

AB ruhsatlandırması "yemlerde mikotoksin kontaminasyonunu azaltan maddeler" kapsamında yem ve hayvan üreticileri için kalite açısından bir zorunluluktur. Aflatoksin bağlayıcı olarak bentonit 1m558 izni, BIOMIN tarafından sunulan dosyada yeralan ve sadece BIOMIN'den temin edilebilen bentonite aittir. BIOMIN olarak, bentonitin etkinlik, seçicilik ve güvenlik ile ilgili tüm gereksinimleri karşıladığını EFSA tarafından olumlu olarak değerlendirilen kapsamlı bir dosyayla kanıtladık. Böyle bir bilimsel değerlendirmeden geçmemiş bir bentonitin potansiyel riskleri arasında düşük etkinlik, yem kalitesinde azalma, güvenlik sorunları ve boşa yapılmış parasal harcama sayıılabilir. Günümüzün küresel hayvansal protein pazarlarının son derece rekabetçi doğası göz önüne alındığında, sağlam bilimsel veriler ve uygun ruhsatlandırma (etkinlik bakımından) performans ve yatırım açısından doğru seçim yapıldığının en önemli göstergesidir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN YAZARIMIZLA İLETİŞİME GEÇİN:

Michele MUCCIO, MSc
Product Manager

BIOMIN Holding GmbH
Erber Campus 1
3131 Getzersdorf, Austria

Opens window for sending emailmichele.muccio(at)biomin.net