Science & Solutions - No. 08

Nội dung:

Science & Solutions No. 8Giảm kháng kháng sinh trên heo
Giảm sự phụ thuộc vào kháng sinh không chỉ thúc đẩy sức khỏe sản xuất của vật nuôi mà còn thành công hơn trong việc điều trị kháng sinh suốt thời gian bệnh.

Kháng sinh - kinh nghiệm của Châu Âu
Kinh nghiệm EU cho thấy nuôi lợn thành công và lợi nhuận có thể không có kháng sinh kích thích tăng trưởng.

Đăng ký EU Một điểm chuẩn chất lượng trên toàn thế giới
Science & Solution trả lời các câu hỏi: Việc đăng ký đầy đủ EU và ủy quyền chính thức có ý nghĩa gì đối với chất lượng của Biomin® BBSH 797 và Mycofix® Secure ?

Subscribe now