BIOMIN - Trưởng Phòng Kinh Doanh Kỹ thuật Heo - Andre